News in Ndebele

I Zanu(PF) isisebenzisa  ifethalayiza lenhlanyelo ukuthenga amavoti.

(Grain, fertilizer used for vote-buying)

EHARARE – Negeikhathi i Zanu (PF) isiphuma egebhezini lwayo ukuthi ikhankasele ukhetho oluzayo, inhlanyelo lefethalayiza isiphuma  isisetshenziswa ngamalungu eZanu(PF) ukuthenga amavoti.

Ukufakaza inkohlakalo ekuhulumende, sekuphume ukuthi inqwabanqwaba  ze fethalayiza ephuma kuleli lakwamanye amazwe kunye lenhlanyelo kudala yafihlwa ukuze isetshenziswe yiZanu(PF) ekukhankaseni.Lokhu kulethe ubuyanga elizweni.

Iziquphayezi ze Zanu(PF) bezithengisa inhlanyelo lefethalayiza ngomkotho ngemali enengi. Eseleyo  besebeyisebenzisa ukukhankasela amavoti kukhetho olubethusayo.

Iphepha le The Zimbabwean selikuvumbulule ukuthi iziquphayezi ezigoqela u Elliot Manyika, lo Nicholas Goche, lo Olivia Muchenalo,lo Saviour Kasukuwere lo Bright Matonga labo Shuvai Mahofa, sebeqalile ukubhalisa abantu ukuthi bathole inhlanyelo  le fethalayiza ezabelweni zabo.

Inhlanyelo lomvundiso lo  awuphiwa abeMDC. Kuthiwa abaqale bathenge amakhasi e Zanu(PF) njalo bathembise ukuthi  bazavotela iZanu(PF).

UKasukewere e Mt Darwin yena-ke uholisa amalungu e Zanu(PF) umvundiso ovela e China, kunye lenhlanyelo evela eMalawi.

“Uhlelo luka Kasukuwere kudala lwaqala lanoma nje bebalutshwana abantu asebeke bathola. Inengi baphongubhaliswa . Lokhu belindile izilimo zisonakala emasimini,” kutsho isakhamuzi se Mt Darwin.

EBindura leShamva, uManyika loGoche, bebesipha umumbu njalo besebenzisa intsha ukwethusela abaphikisayo.

Ebuzwa phezu kwalokho uManyika uthe “Sitshengisa obala ukuthi abantu basenhliziyweni zethu yikho sibapha ukudla  lomvundiso.Inkinga kuyini ke khonapho?” he said.

EMutoko South, abantu lokhu belindele u MP Muchena, owatshiya ebebambise okuyinhlanyelo le fethalayiza wasithela. Sebephongumelela isithembiso.

Iziphathamandla ze Zanu(PF) ziphakathi kwenkohlakalo enkulu ngemva kokucatsha kwe fethalayiza  eyi 800 000 tonnes eyavela eChina ngoOctober nyakenye.- Intatheli yethu

IZanu(PF) ithole abantu bengasabambeki.

Rural apathy, anger greets Zanu (PF) heavies

EMUTOKO – Ngemva kwesikhathi eside bengasaluxhobi  koChief Chimoyo iziquphayezi zeZanu PF ebezihamba ngama 4×4 zibhekane lentukuthelo enzima ebantwini.

IZanu (PF) iqale umkhankaso wayo kuviki ephelileyo lanoma ibandla le MDC belikhale ngokuthi kuke kukhangelisiswe indlela  abazavota ababhaliswe ngayo nanku ilobumenemene phakathi.

“Khona befika namuhla ngoba sebefuna ukusisebenzisa kukhetho,”  kutsho uEsther Damba  weNyamakosi village  ebona indwendwe zezimota  zifika ukuzogcoba abameli.

Le yindawo elobuyanga obuphezulu.Amabhasi awekho. Kumgwaqo we Mutoko le Rwenya. Duze lomngcele we Mozambique. Izimota ezike zifike ngeze World Vision abancede kakhulu abantu ngokudla kuminyaka edluleyo.   

“Asilani lemihlangano yabo thina,” kutsho uBernard Jiri esukuma ngesikhathi izimota zingena eGrowth Point.” Siyazi ukuthi balande ukuzositshela  amanga kuphela lokusipha abameli esingabafuniyo.Lokho kuzalandelwa ludlakela sebehlasela abaphikisana labo. Banganqoba phinde sibabone futhi.”

“Ndodana, lokhu kutshengisa ukuguquka kwenhliziyo zabantu. ,” kutsho intshebe engu John Chikomba isiya enkonzweni ngeSonto yale ukuya emhlanganweni weZanu (PF) – Intatheli yethu

Kuloncedo lwe US800 oluzayo ukhetho lungaqhutshwa kahle.

(US$800m rescue package on the table

… if elections free and fair)

EHARARE – IUnited Nations Development Programme (UNDP) isikhuthazwe ukungenela kudubo lweZimbabwe ngemva kokwehluleka kuka Mbeki.

Umbiko ovela ngaphakathi uthi iUNDP lezinye inhlanganiso bezisekela umzamo kaMbeki zithembisa lokupha uncedo lwe US$800 million kungaba lokuthula. Ngemva kokwehluleka kuka Mbeki  iUNDPizacela abameli bamanye amazwe e Harare ukuthi bazame ukuncenga iZanu(PF) leMDC ukuthi zikhumisane umlotha.

Osincwebe udlebe uthe  abameli bamanye amazwe bazabhekana lobunzima bokuncenga uMugabe ukuthi esule ukhetho luka March njalo akhulumisane leMDC.

“Abameli bamanye amazwe bonke bayavumelana ukuthi akuthathwe inyathela umumo ungakonakali njengeKenya,” Kutsho ositshelileyo “Kulequla elizakuyabonana loMugabe kunsuku ezizayo.  I MDC isithe ayisoze iphathise kukhetho oluzayo. Lokhu kutshengisa ubunzima obuzayo.”

Inkokheli yeMDC  uMorgan Tsvangirai kuviki ephelileyo utshele abameli bamanye amazwe ukuthi  inkulumo zeSADC zehlule. – Intatheli yethu.

O Mayor sebesemukwa amandla

(Executive mayors axed)  

EHARARE – ngemva kokulahlekelwa ngamadolobho usobhuku Mugabe usebumbe umthetho omutsha  odiliza izikhundla zabo Executive Mayor.  

Umthetho weLocal Government Laws Amendment Act udlule ephalamende ungelakuphikiswa. OMayor sebengabokukhokhela imikhosi kuphela.  

Isikhundla sika Executive Mayor sacandwa ngo 1995 njengendlela yokudingela abafana bakaMugabe umsebenzi.

I Combined Harare Residents Association (CHRA) isole lesisenzo njengendlela yeZanu(PF)yokubuyela emadolobheni lapho esinukela abantu khona.

I MDC izibambile emadolobheni.UMugabe usengusobhuku nje.IMDC yehluleka ukusebenza okugcweleyo ngenxa yokuphazanyiswa lugatsha lweLocal  Government. UChombo useze waxotsha  abanye oMayor ethi abaqhubi kahle umsebenzi.   

“Ukungenela kweLocal Government kwenza ukuthi kube nzima ukuthi amakhansili asebenze kahle. Amakhansila awatholi sekelo kuhulumende. Ukukhupha ama Executive mayor akusizi lutho,” kutsho isikhulumi.

– Intatheli yethu

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *