News in Ndebele

Iziphathamandla ezibona ngokulungiswa kokhetho azila okokuhambisa

(Voter registration officials stranded)

EHARARE – Iziphathamandla zewofisi ka Registrar General ziphenduke izithutha ngolweSihlanu zize ziswele izimota zokubhoda ziqoqa izinto zokuphathisa ekuhloleni amagama asebebhalisile ekuvoteni.

Iphepha le The Zimbabwean lilobufakazi bokuthi phezu kodubo lwezokuhambisa , lezi zisebenzi bezilokhu zingaphiwanga imali yokwenza lowomsebenzi kuviki ephelileyo.Ihungahunga lithi lolugatsha lukaMudede alwanelisi ukubhadala leyomali.

Amakhulukhulu alezi zisebenzi zika Mudede zitshone eMarket Square ngemva kokutshelwa ukuthi kwa kungelazimota zokubathwala ukuthi babhode beqoqa izincwadi olulotshwe khona amagama abazavota.

UMudede wayethe loluhlelo lwalufanele luphele ngolwesine kuviki ephelileyo noma kulemibiko ethi basekhona abantu abangakatholi lethuba lokubhalisa.

UMudede sehlulekile ukuthi asiphe uvo lwakhe phezu kwaloludaba. Kodwa isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission (ZEC) uEtoile Silaigwana uthe abantu bangethuki, yonke into isendaweni yayo.Uthe ukhetho luzahamba kamnandi.

Kuzakuba lokudlelezela amabutho angavota ngeposo.

(Army postal votes open to fraud)

EHARARE – Amalungu ezomvikela (ZDF) asebenzela phandle kwelizwe aselungiselele ukuvota kukhetho lwenyanga ezayo. Iziphathamandla ziphakathi kokulungiselela ukuthi amaphepha okuvota afikiswe njani kulawomazwe.

Ukuvota kwala mabutho aphandle kwelizwe kuhlezi kuyindaba elokhophe olukhulu.Kuthiwa iZanu(PF) ya isebenzise lokho njengendlela yokwengeza abazayivotela ngokugcwalisa amabhokisi ngamaphapha abantu abangekho.

Lindlela ilobuqili nanku abamabandla aphikisayo lenhlanganiso zoluntu abalandlela yokubona ukuthi akulabumenemene obenziweyo ekuvoteni lokhu.

UMongameli Robert Mugabe lezomvikela yibo bodwa futhi abalemvumo yokwazi ukuthi vele kulamabutho amangaki aphandle kwelizwe lokuthi angaphi kwendawo.

Iziphathamandla zebutho zikuvumile ukuthi kulenkulungwane zamaphepha okuvota aselungiselelwe abebutho abaphandle kwelizwe.Lokhu kwenzeka ukhetho lusekude okwedlula inyanga.

Kuyatshisa esigodlweni -Ingcekeza, izambuzi amagodi emigwaqweni

(Capital chaos – rubbish, sewage and potholes )

EHARARE – Ukubuthwa kwezibi lokulungiswa kwemigwaqo esigodlweni seZimbabwe iHarare sekumi mpo nanku akuselamali lemitshina lamafutha.

Ukuchwayisiswa okwenziwe eTown House kuvumbulule ukuthi phezu kokudilika kogatsha lwemisebenzi, (Public Works department), zinengi ingatsha zikamasempala esezimi mpo,into owakewaba ngu Mayor weHarare uElias Mudzuri athe ingafaka idolobho leli engozini.

I Harare Commission isisele lezimota ezinkulu ezilitshumi kuphela. Lazo azisebenzi ngoba azilamafutha. I Harare kuthiwa yehluleka ukubhadala ikampani ezimele yodwa eya iphiwe umsebenzi wokubutha izibi. Kusukela lapho izibi seziqonga njengentaba phakathi kwedolobho.

Izisebenzi sezifulathela imisebenzi yazo. Lokhu kutshiya ugatsha lwePublic Works selulezisebenzi eziyingcosana.

“Akulanto ehambayo lapha. ,” kutsho isiphathamandla eTown House. “Izibi azisabuthwa. Imigwaqo ayisalungiswa.. Izisebenzi sezifulathele zamuka. Udubo yikusweleka kwezimota, lemitshina kunye lamafuta. Kwesinye isikhathi abantu bayabuya emsebenzini , batshone behlezi nje kungela okokwenza.”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *