Abantwana bazibhadalela esikolo

UDennis ngumfanyana oleminyaka eyisitshiya galolunye, kodwa uqeda ithuba lakhe lokudlala ehlaba umkhosi, ebiza abantu emgwaqweni lapho athengisa khona.

Akakuthandi lokho, kodwa yiyo yodwa indlela yakhe yokuthola imali yokuyabhadala esikolweni.

Lalapho inengi labosowabo lalitshakala ngoMpalakazi, lijabulela ikhefu lekhisimusi, yena wayematasatasa.

“Kufanele ngithengise umoya wabomakhalekhukhwini ukuze ngithole imali ngoba umakhulu akasebenzi. Angeke enelise uma eyedwa, ngakho ngizama ukumsiza,” kutsho okuntanga lokhu, kugqoke ibhulugwana eliluhlaza leyembe ebomvu.

UDennis uthengisa ezilindweni zamabhasi ngekhefu, ngempelaviki, lanxa ebuya esikolo. Lokhu kungaba yikusebenzisa kanzima umntwana, okungekho emthethweni, kodwa kule intandane kuyisiqokoqela sempilo.

Izinkulungwane zabantwana kuleli ziphila ngokuthengisa ukuze zithole imali yesikolo, lanxa kukhona i Basic Education Assistance Module (BEAM/Ibhimu), efanele incedise abantwana abazintandane labaswelayo.

Kulamahungahunga athi abantwana sebethola amalungelo okufakwa ku Bhimu le kusiya ngokuthi abazali babo bami kuphi ngezombangazwe.

Inhlanganiso ye Zimbabwe Unemployed People Association (iZUPA), ikhuthaze uhulumende ukuthi achwayisise kabanzi ngodaba lweBhimu, ukuze kusizwe abantwana abafana lo Dennis. Umongameli wale inhlanganiso, u Innocent Ndabili , uthi uhulumende kufanele aphumele obaleni ngokuthi ngobani abathola usizo lweBhimu nyakenye.

“Sesitshele ingatsha zikahulumende eziphathelene laloluhlelo ukuthi amalunga ethu aphoqelela ukuchwayisiswa okusemgceke ukuze kubonakale ukuthi ngabantwana babobani abathola usizo lweBhimu. Sifuna ukwazi ukuthi kungani abanye abantwana bavalelwa ngaphandle kuloluhlelo,” kutsho uNdabili.

Nyakenye, u Paurina Mpariwa, ophethe ugatsha lwezemisebenzi lokusizakala kwabantu (Labour and Social Services) uxwayise abezombusazwe ukuthi bayeke ukuphatha loluhlelo sengathi ngolombusazwe. -Ichasiswe nguMxolisi Ncube.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *