Owasila ngokuthubela uthi phambili ngoketho

Ngokhetho lokucina oluka 2008, u Denford Musanhi walahlekelwa yikho konke, lasibi somuzi wakhe.

Lanamhlakhu, imikhumbulo yezindlu ezitshayo labantu ayebazi abanyamalalayo isakhona engqondweni yakhe, kodwa lokho akumuphi ukuthithibala ngokhetho oluzayo. Uthi ululindele ngamehlo abomvu.

“Ngibona sengathi sifikile isikhathi. Silulindele ukhetho. Asingeqhubele siphila ngokwesaba, kukanti uhulumende womanyano usehlulekile. Akulakuxolelana lokubambana ngoba lanamhlanje ngisase ngumabonwa abulawe kubalandeli be Zanu, kungakho ngithi yekela zihlabane,” kutsho ukhansila wesinqiti se ward 12 eNyakatho-Mutoko.

U Musanhi sowabuyela ekhaya lakubo, kodwa uselibele ngokuthola okwmlahlekelayo ngoba amathuba aqhubeka encipha. “Mhlawumbe ngizathola umuzi wami ngemve kukahulumende omutsha ohlonipha amalungelo empahla,” kutsho uMusanhi.

IZimbabwe ibukeka isilungiselela olunye ukhetho, kulandela ukugqugquzela kwe Zanu (PF), eyiyona ezibambe ngesidukwini kuhulumende womanyano.

Kusenjalo, i MDC enkulu, esikhathele ngokukuhlukunyezwa lokungalandelwa kweGlobal Political Agreement, isivumelwano esandulela uhulumende womanyano, yona ithi ukhetho alubanjwe, kodwa ngemva kwenkulu inguquko kumthetho wezokhetho lokuqondiswa kahle kwabezokuvikela – amapholisa lamabutho.

Ohlaziya ngezombusazwe, uMqeqetshi John Makumbe, ofundisa njalo eNyuvesi enkulu kuleli, uthi lanxa abanjengo Musanhi bengabe sebelulindele ukhetho, inengi liyanqikaza.

“Ngibona sengathi abantu balokuthandabuza, balutshwana abalesibindi ngoba inengi alilaso ngemva kodlakela, ukutshiswa kwezindlu lokwethusela esesijwayele ukukubona ngesikhathi esifana lalesi. Kulokwesaba kwabantu ukulahlekelwa yimisebenzi lokuxotshwa emizini yabo isichithwa,” kutsho uMakumbe.

Kodwa u Musanhi, oseke walahlekelwa ngumuzi wabuye wabona abanye bakhe bedakazelwa ukufa, uthi abantu ababhalisele ukhetho.

“Ngiyazi ukuthi inengi liyesaba, kodwa ngibona sokuyisikhathi sokuthi simelane sibuye silwisane lalobu bukliwi ngokhetho, okuyiyo yodwa indlela yokuxotsha amabutho emakhaya ethu.”

Amabutho aseyinsakavulela umchilo wesidwaba endaweni ezinjenge Mutoko, lapho i Zanu (PF) ethi isazibambe khona.

U Charles Mangongera, omunye umhlaziyi wezombusazwe, uvumelana lo Makumbe, ethi yena abantukodwa ngeke balawula lutho, belulindele ukhetho noma cha!

“Abantu abanengi abakalulungeli ukhetho, kuphela ihlekana ku Zanu. Amabutho aqinisa amakhanda yiwo aphoqelela ukhetho, kodwa inengi alivumelani lawo. Ngetshwa abantukodwa abalawo amandla okulumisa ukhetho nxa solubizwe yilaba abesabekayo,” kutsho u Mangongera.

U Musanhi, okwaziyo lokho, uthi lukhetho kuphela olungaqeda ubudlwangudlwangu kuleli, ngakho kumele kuyiwe kulo.

“Ngilandela i MDC njalo ngizohlala ngemva kwayo noma ingabhuqwa ekhethweni. Esikufunayo kuphela lukhetho olulokuthula njalo olwehlukile kulokhu esesike sakubona. Umthetho lawo kufanele uhlonitshwe yiwo wonke amaqembu ezombangazwe.”

E Mutoko, abasila kudlakela sebenze umfela ndawonye wokusila njalo kulolukhetho lakwezinye ezizayo.

“Silawo amaqhinga nxa kungaba lodlakela, kodwa ngeke ngiwatsho njengamanje,” kwengeza u Musanhi.

“I Chipangano le ehluphayo yenziwe ngabantu hatshi ingelosi, kungakho nxa abantu bangabambana ngeke bahlutshwe,” etsho ekhuluma ngenswelaboya ze Zanu (PF) ezethusela abantu.

I Zanu (PF) iyaqhubeka igqugquzela ukhetho, ngemva kokuba uMugabe esanda ukukhuphula u Brigadier-General Douglas Nyikayaramba, olodlame emenza u Major-General.

U Nyikayaramba lo wayephethe i Electoral Supervisory Commission, ebona ngezokhetho, kudlakela lokhetho lukaMongameli luka 2002. Wayengomela njalo i Zanu (PF) kukhetho olungabanjwanga kahle luka 2008.

Isikhulumeli se MDC, u Douglas Mwonzora, utshele intathelizindaba ukuthi ukukhutshulwa isikhundla kuka Nyikayaramba ngenye indlela yohlelo olukhulu lwe Zanu (PF) yokwehlisela ulaka lwayo kulabo abaphikisana layo.

“U Nyikayaramba uyathinteka kunketho ezedlulayo, ngakho lolu oluzayo lalo luzoba lodlakela.”

Kusenjalo, u Musanhi uthi phambili ngokhetho. –Ichasiswe nguMxolisi Ncube.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *