Kubangwa lezibi ukulima

Umqondisi wenhlanganiso yabalimisi yeZimbabwe Farmers Union, u Paul Zakariya, uthi amankampani asehlulekile ukupha imali labo abalima ugwayi.

Inhlanganiso yezokulima yeAgritex ithi umumbu ohlanyelwe ngoLwezi langoMpalakazi nyakenye waba ngama hectare angu 379 993, kodwa wehle waba ngama hectare angu 247 000 lonyaka.

Utshinda lube ngama hectare angu 45 000 kusuka ku 107 727 anyakenye, ugwayi waba ngangu 39 393 kusuka ku 43 545 anyakenye, kukanti indumba ziku 13 674 nyakenye ziku 5 079 hectare lonyaka.

UZakariya uthi amatshumi amathathu ekhulwini otshinda achithwa yikoma kwanyakenye, ngakho kuyasolisa ukuthi lungafika amathani angu 286 000 afunekayo.

“Amankampani abambisayo ayehluleka ukusiza ngezokulimisa, kungakho kumgceke ukuthi isivuno sizakwehla,” kutsho oka Zakariya.

“Ngenxa yemali elutshwana kwezokulima, ukuma kwaloluhlangothi kusengozini. Singehluleka ukukhulisa ezokulima ngetshumi lambili ekhulwini ebesilifuna.”

Kufuneka imali engangamabhiliyoni amabili ukuze kuvuselelwe ezokulima ngomnyaka kuleli, kodwa uhulumende usevese amathonsana angangama miliyoni angu $226 lonyaka.

Imizamo Agricultural Marketing Authority yokuthola amamiliyoni alikhulu yehluleka, kodwa ezokulima zizengeza ukukhula komkhonomi ngasitshiyagalolunye ekhulwini okufuneka lonyaka.

Loluhlangothi, olwaluphethe amatshumi ayisithupha ekhulwini somkhonomi welizwe, solubonise inkani kusukela inguquko eyenziwa ngomnyaka ka 2009. Oka Zakariya uthi ngamalungiselelo afaneleyo lemali eyeneleyo, loluhlangothi lungawuvusa umkhonomi kulandela amatshumi omnyaka okuwa.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *