Lingethuselwa: UMajome utshela omama

Omunye walabo abalwela amalungelo abomama kuleli nguJessie Majome, omela iHarare-ntshona ePhalamende njalo engumsekeli wengqungquthela yogatsha lwabomama, ukulingana lokukhuliswa kwesizwe, uMajome usenze okunengi kakhulu.

Ungelokuqala igqwetha elingumama ukukhethelwa ePhalamende.

UMajome, oleminyaka agamatshumi amane lanye okuzalwa, wazalelwa e Harare wafundela ubugqwetha eNyuvesi yeZimbabwe, anduba ayevula eyakhe inkampani yamagqwetha ebizwa Jessie Majome, Gonese and Co.

Waqala ukulwela amalungelo abalandeli be MDC ababehlukuluzwa yi Zanu (PF) kungelasizatho kusukela kukhetho lukaMongameli luka 2000 eNyakatho yemaNdebeleni, anduba acelwe ukuba angene kuHulumende wesabelo ngo 2003.

“Kusukela ngimncinyane, bengilwela ukulinganiswa kwabantu lokwathulwa komthetho okuqondileyo. Ngalwisana lokukhethana ngombala, lokuhlukuluzwa kwamantombazana esikolweni lase UZ ngabo 1990, lapho engangingummeli womthetho ku Student Representative Council, le Gender Forum,” kutsho uMajome.

Waba ngomncinyane kulabo bonke usikomitshi weConstitutional Commission ngo 1999, kulandela umsebenzi wakhe lamabandla alwisana lokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu.

UMajome uthi walwa kakhulu ukuze afike kulelibanga.

“Ngihlangane lokukhulunywa kubi lokunganakwa, kodwa angangadangala. Ngenelisa ukukhuthaza ibandla lami ukuthi liphe omama ithuba eliphakeme kukhetho luka 2008.”

Wabuye wakhuthaza ugatsha lwezomthetho ukuba lwehlise ukufa kwezibotshwa okudalwa yindlala ngamatshumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini.

Wabeka njalo isikomitshi esibona ngobugilimbane emajele lakwezinye izigaba zogatsha lolu wabuye waba ngusihlalo wekhomithi yokubeka inkantolo yomndeni ukuze ukuphathwe kahle kwamacala abikwe ngomama labontanga.

Ufisa ukubona omama abancinyane bethola amathuba afana lawakhe ngokuvuselela imfundo lezempilo kusigaba sakhe sokubusa. Usebone njalo ukuthi imigodi iyenjiwa eMarlborough Clinic wabuye wabona ukuthi izikolo zaseduze, kuhlanganisela lezezacuthe, zilawo ugetsi njalo izifundo zebusuku ziyaqhubeka kwabatshiyela endleleni.

Uthi omama abanengi kufanele bangenele ezombangazwe bangethuselwa, kanti udlame lungaqedwa kuzabakuhle kubomama abakumbangazwe, abafenele bakhethe lokhu abakufunayo lamabandla abawafunayo bengelakuthandabuza.

“Kufanele uzazi, ungazithengiseli kuSathane. Kungamanga ukuthi ezombangazwe zingcolile, kodwa yindaba ebalulekileyo yokuthola lokho okufunela izwe lakho.”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *