Akumelanga siphoqelelwe

U David Coltart uthi ezomhlabathi kusisekelo esisalotshwayo zikhetha ngombala ngakho azifanelanga zibekhona ezweni elikhululekileyo. Uthe njalo amandla amanengi asasekubabusi.

Coltart
Coltart

Ngezinye indlela, isisekelo lesi sivalela amalungelo oluntu, sibuye sekele ukuthena amandla kamongameli, kodwa uColtart usincenga ukuthi sivmelane lalesi sisekelo ngalokho esikuthandayo kulokuthi sibuyisele emuva uhlelo lonke. Akuzwakali lokhu ngendlela ezinengi.

Okwakuqala, amalungelo oluntu lokwahlukaniswa kamandla akusizo zinto ezincinyane, kodwa ziyiso isisekelo sombuso ngokwaso. Ungakhipha okukodwa subulele sonke isisekelo. Okunye njalo yikuthi isisekelo lesi siphikisana lenkundla enkulu yeSADC Tribunal eyaphawula ilandelana lemithetho-kuzwa yomhlaba, enjengeye Vienna Convention on the Law of Treaties. Lapho iZanu (PF) iphikisana lenkundla le, iMDC yona yathola okuyangisao, manje uColtart usecela abantu ukuthi benze okufanayo ngokuzenza iziphofu kusisekelo lesi?

Okwesibili uthi nxa singala isisekelo lesi esibi kangaka, sizobe sidlalela ezandleni ze Zanu (PF). Kambe nga abantu bakuleli kufanele baphawule lindaba ngobuhle lobubi balesi sisekelo kumbe ngezombangazwe?

Ngenxa yokuthi u Jonathan Moyo usala ngendaba zombusazwe akuthso ukuthi lathi sokumele sisivume ngendlela efanayo. IMDC isizingenise endleleni zabosanqondo be Zanu (PF) ngokulwisana lamalungelo oluntu, ababusi kunye lomthetho oqotho.

UColtart ukholwa ukuthi isisekelo lesi sizodala ukwethembeka, intando yeningi kunye lokulahlekelwa ngamandla kwabosanqndo, kodwa njengoba uMugabe wekela ukulandela isisekelo ebesikhona, angavumelana kanjani lalesi esitsha? Umongameli uwatshela ngawaphi amandla amapholisa ukuthi angalandeli umthethwandaba lezimiso zawo zokuthi avikele abantu abahlukunyezwe libandla lakhe?

Iqiniso yikuthi baphikisana lesisekelo esidala basebezifakela okwabo kulesi esitsha.

Abantu base Zimbabwe kufanele bale impikiswano ethi “sila enye indlela” – bethi ukuvumelana lebandla elidale ubuyanga labuye laxotshela abantu ngaphandle njengalokho okwenziwe yiMDC kungenza izinto zonakale ngamandla.

I MDC yanqoba kukhetho yaphisana ngombuso ngoba “ibingelayo enye indlela”, yavumela ukthathwa kwamapulazi ngokombala ngokunjalo. Lapho uMugabe ala ukulandela isivumelwano sikahulumende wommanyano, yavumelana laye ngokufuna izijeziso zenotho zisuswe ngoba ingelalo elinye iqhinga.

Kodwa thina abantu silayo enye indlela yokubona ukuthi sivume kumbe sale isisekelo lesi. Kufanele sikhulume ngakho mgceke njalo kabanzi. Kufanele sincokole ngokuthi umongameli nga kufanele athembakale ngamandla amakhulu kangaka na. Nxa kufanele, sesingakugqibela lokhu siqale kakutsha, kodwa akumelanga sibanjwe ngamandla ukuthi sivume okungavumekiyo.-

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *