Bheka imbangela yohlupho

Kulempendulo ezimbili kusisekelo esisalotshwayo okufanele zingalandelwa. Eyokuqala ngeyokudangalela ingcekeza ephakathi kwaso, kanti eyesibili ngeyokuthi okuliphetshana kungaqeda inhlupho zethu.

Endaweni yalokhu, kufanele sibheke inhliziyo yohlupho – eyi Zanu (PF). Yibo laba Bantu abadonsele kusisekelo izinto ezivikela izolo labo elingcolileyo kunye lezenzo zabo ezifanayo. Yibo abangatshaya indiva lokho okusebenzelana labo.

Sonke siyakwazi ukwenza kwabo: lapho besethuselwa yintando yabantu, bakhetha udlame lokuchitheka kwegazi kukanti akula mthetho kumbe iphetshana elingabamisa. Sesikubonile lokhu kanengi kusukela ngozibuse njalo asingezithembise ukuthi akungebuye kwenzeke. I Zanu yi Zanu. Iphila ngochuku. Sibabonile nje budebuduze behlasela umhlangano weMDC entshona-Mashona. Sibabhekile beqhatsha amabutho enyakatho yemaNdebeleni.

Pho yini impendulo? Asibuyeleni ku 2000, sivuseleleni amandla lombono. Asikholweni. Asenzeni.

Sibambane ngazwi linye, sithi “HATSHI”. Ngiyambonga omunye wami uTendai Biti. Utshele abantu e Darwendale, lapho amabutho abevale indawo yomhlangano ukuthi njengamanje iMDC ayingeme nje ibukele abantu betshaywa.

‘Selisitshaye kwazwela’, asisesabi njalo silinengi, watsho.

Uqinisile. Sokwanele. Isikhathi sokucindezelwa ngabalutshwana sedlule. Ma Zimbabwe vukani! Asithatheni inyathelo ngelungelo lethu lokuzalwa!

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *