Imithi yengculaza iphiwa inkukhu

Lanxa kulensilela yemithi yokuthundubeza umkhuhlane wengculaza kuleli, abanye abesintwana abafuya inkukhu bazipha yona njengokudla.

U Marangwanda wase St Marys, edolobheni le Chitungwiza, uthe ngemva kokupha inkukhu zakhe limithi, unanzelele ukuthi zikhule ngokukhawuleza okukhulu, okwenze waphangisa ukuzithengisa ngamaviki amabili.

“Ngeke ngatsho ukuthi ngiyithatha ngaphi imithi le, kodwa silentambo ezinengi njalo eziqinileyo esizidonsayo ngalokho kwabaphethe limithi,” kutsho lowo.

Abalimi abathile seikhulume labo bathe iphilizi elilodwa lalimithi nxa lihlanganiswe lokudla kwenkukhu lenela inkukhu ezilikhulu okwensuku ezimbili. Lokhu kwenziwa kabili kuphela ngeziki, ngokutsho kwalaba balimi.

U Marangwanda lokho ukuthole kubomakhelwane bakhe abafuya inkukhu labo. Abanye bathe imithi le itholakala kalula emkambo omnyama, ikakhulu kwabathengisa impahla ezivela kwele Zambia, kodwa labasebenza ezibhedlela kuleli bayayithengisa imithi le.

Oxhumanisa abe Health Service Board lozulu, u Nyasha Maravanyika, yena uthe basachwayisisa ngaloludaba.

“Kuyakhathaza ukuzwa ngaloludaba lokuthi imithi le eqakatheke kangaka isetshenziswa ngendlela embi kangaka,” kutsho uMaravanyika.

Omunye wabongikazi, uKurauone Takaedza, uthe sokungenzeka ukuthi imithi le ingasetshenziswa ngendlela le ibuye ikhulise inkukhu, kodwa akukatholakali umbono wengcwethi ngalokho kumbe osokungadaleka kulabo abadla lezinkukhu.

Abe National Aids Council bathi bayingxenye yesigidi kuleli abaphila ngemithi yesandulela-ngculaza lengculaza phakathi kwabangamakhulu ayisithupha ezinkulungwane abayifunayo.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *