Ndebele – Week 12

Police/army officers can't quit
Amasotsha lamapholisa abanjwa ngamandla ukuhlala emsebenzini

BULAWAYO - Indwendwe zamapholisa lamasotsha asetshiya umsebenzi, sezibangele ukuthi u


hulumende ababambe ngodli ukuthi baqhubeke besebenza.


Kulandela ukutshiya umsebenzi kwamapholisa afika inkulungwane ezintathu lonyakanje kuphela, bonke abangakenelisi iminyaka elitshumi besemsebenzini sebexwayiswe ukuthi ngeke bayikhumule ikhombathi yobupholisa.


Usikomitshi wamapholisa uAugustine Chihuri, ubhale incwadi mhlaziyisithupha kuMarch elaya ukuba yilabo asebefikise iminyaka elitshumi kuphela abangavunyelwa ukutshiya umsebenzi.
Ubuye wakhuthaza inkokheli zamaviyo ukuthi zihluzisise izizatho zalabo abafuna ukutshiya umsebenzi kukanti labo abafuna ukuqhubela phambili izifundo zabo kufuze baveze ubufakazi.


Esikhathini esedlule kubikwa inengi lamasotsha lamapholisa belicela isikhathi sokuqhubela phambili izifundo kodwa lithi nxa selisemazweni agoqela eleBilithani leMelika lihle litshaye utshani.


Isotsha loba ipholisa elisanda kuqala umsebenzi lihola amadola ayizigidi eziyisitshiyagalolunye, kukanti imuli yabayisithupha isidinga amadola ayizigidi ezingamatshumi amabili lasitshiyagalolunye kundingeko eziqakathekileyo zenyanga eyodwa nje kuphela.


Nyakenye uChihuri uke wancweba indlebe amalunga ephalamende ethi ukuhlawula amapholisa imadlana engatsho lutho kungahle kufake ezomvikela engozini.-ZimonlineGovt U-turn on food aid


Uhulumende usengocela ukudla

HARARE – Ngemva kwesikhathi eside uhulumende esala ukucela uncedo lokudla, kubikwa eseze wancibilika wakhalaza ngoncedo emazweni omhlaba. Inhlanganiso yezizwe zomhlaba isitholele iZimbabwe amadola akweleMelika ayizigidi ezintathu lesithembiso samanye ayizigidi eziyisithupha.


Esikhathini esedlule umongameli Mugabe uzwakale esithi iZimbabwe ilokudla okwaneleyo wethula elithi “kasifuni kuqunjelwa … abafuna ukunceda ngokudla kabadlulele phambili”. Sekumgceke ukuthi isimo sishubile njengoba uhulumende weZanu pf engasenelisi ukupha ukudla kubasekeli bakhe. Eminyakeni eyisithupha esanda kwedlula uzulu weZimbabwe ubhekane lendlala enzima osekubangele lokwehla kweminyaka ephilwa linengi.


Lobanje izulu line kahle lonyaka, inhlanganiso ezingatholi sekelo kuhulumende, zithi iZimbabwe idinga ukudla kwesiphangiphangi, ukuze kwenqatshelwe ukubulawa kwabantu yindlala. Ukusweleka kwenhlanyelo, imvundiso, imithi, imphahla zokulimisa kanye lobuciko ekulimeni, ngezinye zembangela esezenze ilizwe ebelisaziwa njengoziphala ziyaphuphuma laba ngoziphala zikhalumoya.Kungenani lokuthi kunyanga ezilitshumi lambili ezisanda kwedlula uhulumende uthenge umumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili kwele South Africa, inani lomumbu ophiwa abalambayo loya kulabo abagaya impuphu selehle kakhulu okokuthi inengi liyayatha ngendlala. Izabelo zeMandebeleni lenkabazwe kubikwa kuyizo eziseduze lokuphephuluzwa yindlala.


Imibiko yenhlanganiso yezizwe zomhlaba, ithi kulabantu abayizigidi ezine abadinga uncedo lokudla kwesiphangiphangi eZimbabwe.


Military rumblings of discontent


Amasotsha asephapheme ebuthongweniHARARE –Ukungahlaliseki lokungasuthiseki kwamabutho eZimbabwe kubikwa sekukubanga eliphezulu. Lokhu kuvela ngemva kokuba iviyo le 2 Brigade ngeviki ephelileyo libangele ukungasebenzi kwemota zalo likhonona ngomumo omubi elisebenza phansi kwawo.


Kubikwa abanye benyomule amabhathili ezimoteni, ebhasini kanye lezinye iloli ezavela kwele China.
Abakubanga eliphansi emasotsheni lemapholiseni badonsa nzima phansi kweholo eliphansi eselibuye lagugudwa yikwehla kwamandla edola leZimbabwe, okwamanje eselitshaywe ladlula ngale komnkantsho layakuthi qithi, kusilinganiso sokungamakhulu ayisitshiyagalombili ekhulwini.
Ngesikhathi esifanayo, izikhulu zebutho lezamapholisa kubikwa zilezimota ngambili, amapulazi labo bonke ubutofototo ezibuphiwa nguye kanye uMugabe. Ukuyekethiswa kokujeziswa kwalabo abaqhuba imisebenzi yokuqili yikho lakho osekwenze lezizikhulu zakha amazulu enkangala.


Inengi ngeselizinothise ngegolide leCongo lapho okubikwa induna zebutho lezikhulu zeZanu pf zingomninimgodi.Daily News back in court


Iphephandaba leDaily News liphindela emthethwandabaHARARE – Inkampani yeAssociated Newspapers of Zimbabwe (ANZ) ecindezela iphephandaba leDaily News elamiswa ukusebenza, isibuye yaphanyeka udaba lwayo njalo edale eliphezulu eleHigh Court, ifuna ukuthi umphathintambo wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Tichaona Jokonya, ethule isinqumo sokuthi iphephandaba lelo lilalo icence elipha imvumo yokusebenza.


Umkhokheli wale inkampani uSam Sipepa Nkomo, utshele iphephandaba le-The Zimbabwean, ukuthi ubecele umhlangano lomphathintambo Tichaona Jokonya kodwa kazange aphiwe mpendulo.


“Umumo ususibambe ngamandla ukuthi siphindele emthethwandaba ngoba sifuna loludaba luphethwe. Sifuna umthethwandaba uphe umyalezo obamba ngamandla umphathintambo wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko ukuthi asiphe icence elisipha imvumo yokusebenza,” wenabe kanjalo okaNkomo.
Ubuye wengeza ngelithi sekukanenginengi bezamba ukuqhuba umhlangano loJokonya kodwa imizamo yonke ikhanya itshaya etsheni.
Gold panners arrested


Otsheketsha babotshwa ngamapholisa

MAZOWE – Kubikwa amapholisa ebophe otsheketsha, abemba igolide okungekho emthethweni abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ngeviki ephelileyo, kwatholakala igolide elingakahlanzwa elilesisindo samakhilogiramu angamatshumi amane, lezinye impahla ezisetshenziswa ukwemba emigodini.


Lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi eside amapholisa esenza angathi kawaboni ukuthi kulento enjalo eqhubekayo. Okhulumele amapholisa uOfficer Commanding Harare Surbuban, uChief Supretendant Mbeko Kunene, ukugcizelele ukuthi iviyo lakhe liphezu kohlelo olukhuthaza ukuphathwakahle kwezemvelo, oluzadlisa abemba igolide okungekho ethethweni imbuya ngoluthi.


Uqhubeke wathi labo ababanjwe okwakuqala bazahlawuliswa kuthi labo asebephinda bazasiwa emthethwandaba.


Esikhathini esedlule iZanu pf yiyo ebikhuthaza abemba igolide labo okungekho emthethweni, isithi umthetho obalela ukwenza lokho wethulwa nguhulumende woncindezelo. Zinengike iziphathamandla zeZanu pf ezizitholele inzuzo engekho emthethweni ngaleyo ndlela, njengoba igiremu legolide elilodwa beselithengiswa ngamadola ayizigidi ezimbili lengxenye.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *