The news in Ndebele

WOZA women gather to remember
Omama beWOZA bakhumbula abanye babo

Inkulungwane zabo mama beWOZA bahlangene ngeviki ephelileyo eHarare lako Bulawayo emthandazweni wokukhumbula abanye babo abatshaywa bagxotshwagxotshwa ngamapholisa ngobusuku bokhetho olwaqhutshwa mhlaka 31 Ma


rch Nyakenye. Umthandazo lo ubuqoqwe ngenjongo yokukhulekela ukusila kwalabo abatshaywayo kanye lokukhumbuzana okwenzekayo. Kubikwa umthandazo lowo uqhubeke kuhle kungelakuphazamisa kwamapholisa.


Ekhuluma kulowo mbuthano, omunye wenkokheli zeWOZA uJenni Williams wenabe kanje: “Inkokheli zeWOZA zithanda ukukhumbula omama ngesibindi abasikhombisayo ngalobo busuku”.


Wengeze wathi emthandazweni lowo omama beWOZA bakhombise izipho zabo ezitshiyeneyo njengoba bekuculwa, kutshunyayelwa, kukanti abanye bebezimbongi beyaha izinkondlo. OkaWilliams uthi bekufika usizi lokuhlulukelwa ngoba bekuthi kungethulwa indaba ezishaqisa inwele kwehle izinyembezi.


Omunye wabo mama labo uchazele abanye bakhe ngenjabulo yokusila kwakhe kulandela isihluku sokutshaywa kwakhe ngamapholisa endlebeni lelihlweni okwenza wahlala esibhedlela inyanga yonke kwaze kwadingeka ukuthi ahlinzwe.


Racism exposed
Ukucwasana ngobuhlanga okwesabisayo sekuvelile


LONDON-Iphephandaba laseNgilandi, ele-The Mail on Sunday selivumbulule ukucwasana ngobuhlanga okwesabisayo lobuqili baphezulu kwenye inkampani yezokwethekela lapho omunye wabaphathintambo, uWebster Shamu lesinothi usomabhizimusi Charles Davey abazibambe khona esidukwini.

UDarvey nguyise kaChelsey, isithandwa seNkosana uHarry, ongowesithathu endlini yobukhosi kweleBhilithani. Inkemenkeme yendabale ivunjululwe ngu Caroline Graham ozidlise satshanyana ngesikhathi efika kulenkampani njengomzingeli eRiverside eMatebeleland North.


U Ade Langley, oleminyaka engamatshumi amane lasitshiyagalolunye, osebenzela iDavy HHK Safaris, watshela uGraham ukuthi ababancedisa ukuthungatha izinyamazana bafananje ‘lezinja’ zabo. Waqhubeka esithi bababiza ngelithi abadadlana abalenwedlanyana. Wachaza njalo ngelithi inengi lalabo ‘eselizala’ lihlaselwe ligciwane lengculazi wabuya wakhalaza esithi ingculaza ibabulala minyaka yonke.


UDavey ngomunye wabalimi abalutshwana abangaxotshwanga emapulazini ngesikhathi kuphangwa amasimu ngo 2000, kanye lokuntshontshwa kwempahla zabalimi okwenziwa ngabaphathintambo bakahulumende kanye lezikliwi ezaziphiwe imvumo nguye uhulumende.Zanu (PF) admits city chaos
IZanu pf ivuma ingxabangxoza esiyidala eHarare


HARARE -Isiphathamandla sikahulumende sogatsha lokubuswa kwezabelo kanye lomunye owaye ngumeya osekhwapheni likaMugabe sebevumile ukuthi ubukhokheli bokuthwalelana ubhulo njengomtshayeli wezinkomo obekomishini eyakhethwa yiZanu pf eHarare, yibo obavoxa into yonke esigodlweni seHarare.


Unobhala wogatsha lwezokubuswa kwezabelo uPatson Mbiriri, utshele ikomiti yephalamende ukuthi izisebenzi zekhansili ziyavilapha, wathi njalo inkokheli okungamalunga ekomishinile awaqondi okuqakathekileyo lokungalancedo , okwenze baqhubeka besisa imali ndawo yinye.


“Indlela izisebenzi ezenza ngayo iphica umkhumbulo. Akukho ozimisele ukubamba ngamazinyo … Sehlulekile ukuthola inkokheli ezazi ezikwenzayo kuminyaka embalwa esanda kwedlula,” wenabe kanjalo okaMbiriri.


Omunye wabasekhwapheni likaRobert Mugabe osengumeli edale leSenate, uCharles Tawengwa uhle wayithi xaka inhlwa ngekhanda: “Silezehluleki ezikhokhela idolobho leHarare”.


Kusenjalo inhlanganiso yezakhamizi zeHarare elokhu ilwisa ukuthi ikomishini leyo iphume iphele ekhansilini yeHarare isikhuthaze uzulu ukuthi angahlawuli indleko zekhansili.


Mugabe promotes war veterans
UMugabe uthi ababengabalweli benkululeko baphiwe izikhundla nomakanjani


HARARE-Uhulumende kamongameli Mugabe usephe umyalezo wokuthi ababengabalweli bempi yenkululeko baphiwe izikhundla eziphezulu esipholiseni, wabuye wathi labo abangayanga empini baqoqelwe izifundo zokuthanda ilizwe labo.


Abasiki bebunda bathi leli nyathelo lijonge ukuthi amapholisa abephansi kwalabo abalalela uMugabe ngokwesaba okukhulu, ukuze nxa ibandla leMDC lingavusa umvukela njengokuxwayisa kwalo, UMugabe ladla labo bayabe bevikelekile.


Abasanda kungena esipholiseni abathethwe ezabelweni zonke zelizwe, kubikwa befundiswa lezifundo zalokhu okufanele bakwenze nxa sekulomvukela elizweni.
Okhulumela amapholisa uWayne Bvudzijena, uthe kakulanto empi ngezifundo zokuthanda ilizwe ngoba yinhlalayenza ukuthi amapholisa ahlale ekhunjuzwalokho njalonje.


Omunye wamapholisa aqhuba lezo zifundo uzichazenjengezifuna ukuthi bacabange njengalokho okufunwa ngababusi njengoba besongelwa ngelikazhi! uma bengalokotha ukukhombisa uzwelo kwabe MDC.-ZimonlineUTsvangira angahle asuselwe amanqe


BY STANFORD MUKASA
Umlobi nguStanford Mukasa

WASHINGTON-Njengokomkhuba wakhe nxa ubutshapha bakhe sebudunga ilizwe, uMongameli Mugabe usexwayise umkhokheli weMDC umnumzana Tsvangirai ukuthi angahle ayifunde ivaliwe uma engalokotha aqoqe ukutshengisela


Njengenjwayelo kukhanya ithemba likaMugabe likuwo amabutho, amapholisa, amagilini bhomba kanye lakuzo inhloli zakhe ezaziwa ngokwenza kuhle imisebenzi yakhe elihlazo. Okuhlasimulisa umzimba ngalokhu kwethusela yikuthi uMugabe usethe uzimisele ukusa uTsvangirai kogoqanyawo nxa engashubisa isimo.


Abasiki bebunda bathi inkulumo kaMugabe le eveza sobala ukuthi usenguntando kayiphikiswa osemile impande, kufanele ibhekisiswe ngeso elikhaliphileyo. Phambilini inkulumo ezifana lale yizo ezikhokhelele ukuthi izikliwi zeZanu pf zivuke ubhova zidlise luklubhu abasekeli bebandla eliphikisayo.

Ukwethusela lokhu kungahle kuveze ukuzimisela kukaMugabe ukubulala uTsvangirai njengoba kukhanya kunguye owenza angabuquthi, ngitsho lasebusuku kukanti umbona njengengozi nxa esetshiye isikhundla sokubusa.


UMugabe usefuna ukutshiya phansi intambo kodwa usaphicekile ukuthi ngubani ozazibamba esidukwini ngemva kwakhe njengoba efuna umuntu ozanqoba ekhethweni oluzayo.


Okwamanje UJoyce Mujuru owazikhethela yena kusobala ukuthi laye njengoEmmerson Mnangagwa, angahle asale ebambe iziboya nxa engancintisa ekhethweni lukamongameli UTswangirai esaphila.


Kusenjalo izinkulungwane zabasekeli beMDC eGweru leMasvingo ziphume ngobunengi zisiyakwemukela inkokheli ezintsha zeMDC. Ngomqibelo kubuthene inkulungwane ezilitshumi lasikhombisa enkundleni yeMkoba kukanti enkundleni yeMamutse eMasvingo bekulenkulungwane ezilitshumi lambili.


Emihlanganweni leyo umnumzana Tsvangirai ukubeke kwacaca ukuthi kathatheli phansi ukwethuselwa ngokufa akwenziwe nguMugabe kodwa wathi uzimisele ukufela iZimbabwe ekhululekileyo.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *