News in Ndebele 18/05/06

Budiriro 'No' to Zanu (PF)
IBudiriro ngeke ivotele iZanu (PF)
Umlobi weZimbabwean
HARARE - Baqinisile abadala uma bethi unganyeli emthonjeni ngoba kusasa kuyizolo. Ngemva komnyaka iZanu pf idilize izindlu zezigidi zabantu beBudiriro, kwasala kungamanxuwa, lamhlanje isinyonyoba icela uk


uthi bayivotele! Umkhokheli weMDC uMorgan Tsvangiari uthi inkomo ingamzala umuntu eMhlahlandlela nxa lokho kungenzeka.
Ekhuluma lezinkulungwane zabasekeli bebandla lakhe emhlanganweni awuqhube ngempelaviki , UTsvangirai utshele uquhaha lwabantu ukuthi bequbuke ngobunengi ngoMgqibelo, beyevotela omele iMDC Ekhethweni lweBudiriro umnumzana Emmanuel Chisvuure. Uthe lokhu kuzokupha umlayezo osemqoka ebandleni leZanu (PF) ukuthi ingumabonabulawe eBudiriro.
“Baphezu kwesilinganiso sokungamatshumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini abantu abantulayo ngokuswela imisebenzi kukanti lengcosana yamankampani aseleyo ayavalwa. Kuphica umqondo ukuthi phakathi kwenhlekelele enjalo iZanu (PF) ilesibindi sokuthi liyivotele. Ukwehluleka kohlelo lukahulumende lokwabiwa komhlabathi sekubangele ukubhaha kwendlala ezweni lonke kodwa uMugabe ume ngelithi konke kuhamba ngendlela. Konke lokho sekusitshiye eliweni elingahle litshabalalise isizwe,” uchaze kanjalo okaTsvangirai.
UTsvangirai utshele ixuku labantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamatshumi amabili ukuthi ukukhethwa kukaChisvuure kuzamupha umlandu wokuqoqa izakhamizi zeBudiriro ekulwiseni abancindezeli.Ugxeke kakhulu udlame olusekelwa nguhulumende eBudiriro wakuchaza sobala ukuthi lolodlame luququzelwa yizikhulu ezithile zebandla leZanu PF.
Ngolwesihlanu weviki edluleyo iZanu pf kubikwa ilethe igiliga labantu ukuzotshaya abasekeli beMDC abebesemhlanganweni eBudiriro. Umkhokheli weMDC ubuye wakugcizelela ukuthi amapholisa, amasotsha lenhloli zikahulumende balomlandu wokuvikela umphakathi hatshi ukuhlukuluza lokutshaya amaZimbabwe. Uthe kalikho ipholisa loba inhloli kahulumende eyaqatshelwa ukuhlukuluza abazali njengalokho okwenzakalayo.
Uthe kuyazakala ukuthi amalunga ebutho leZimbabwe ahlala lomphakathi njengamaloja labomakhelwane, athenga zitolo zinye lomphakathi ngakho kakufuzanga akhohliswe yiZanu PF. Ubuye wathi angavumi ukusetshenziswa njengezikasumane zikaMugabe kodwa asebenze lozulu ngoba ehlupheka ndawonye laye.


Murambatsvina remembered
Isilonda sikaMurambatsvina silokhu sibhibhidla
HARARE – Kwakungu 18 May nyakenye lapho izakhamizi zeHatclief ziphelelwa ngamathe ngesikhathi amakatapila aphelekezelwa ngamapholisa etshaya ecobodisa izindlu zabo. Kwabanengi kwakungathi liphupho sebecwile ethulini beqoqa izicucu zalokhu okwakusele kukanti abanye bawuhlaba bawulawula ongelamkhosi sebesele enxuweni lukaha kusenziwa yilabo abazithi baletha inkululeko eZimbabwe.
Inhlanganiso zomphakathi kunengi esezikuqoqile ukwenzela ukuthi inhlekelele leyo eyabangelwa yiZanu PF ikhohlakale. Kakuzange kuphelele lapho angena emalokitshini onke amakatapila izindlu zasala zilucaca amakhulu ezinkulungwane zabantu basala etshatshalazini. Loloke kwakuluhlelo olweMurambatsvina kuthiwa ‘khukhula ingcekeza’. Njengoba kwakusegcekeni okomtshayeli wethalakitha ukuthi lolo kwakuluhlelo lukaMugabe lokususa ngodlame abasekeli beMDC emadolobheni ngemva kokudliswa imbuya ngoluthi ekhethweni luka2005, kuselombuzo wokuthi yibo yini ababebizwa ngokuthi yingcekeza.
Okuphica labo abalomqondo yikuthi kwadudulwa sibi salabo ababethengisa ezitaladeni bephiwe imvumo ngomanisipala. Inengi labotshwa, lahlawuliswa ababekuthengisa lalamhlanje kakukho owaziyo lapho okwayakhona ngaphandle kwalabo abakuhluthulayo. Lokho lakwenza ligqoke esengulube ibhubesi ngoba kwakuthiwa kuhlanzwa amadolobho kanye lokuqeda izigebenga.
Untulo yena usola ngelithi ngubanike owenza ubugebenga phakathi kwalezo zigebenga ezingabonakalanga lalabo ababhidliza izindlu lempahla kazulu ngokungekho emthethweni? Kumqoka ukuthi ukuzihlalela emzini wakho loba ukuzithengisela lokhu lalokhuya uzama impilo kayisibo bugebenga kodwa ubugebenga yikho ukudiliza ngodlame lokuthatha ngobudlova impahla kazulu ayithole ngokusemthethweni, ubusuzisebenzisela wena lodlelana labo ngaphandle kwemvumo.
Yamemethekake iTsunami kaMugabe enguMurambatsvina yangenela izindlu zabahlali beKillarney kanye labaseNgozi Mine kwasala kuyizililo. Abenjongo zabo kukhanya bazifeza ngoba kwashesha kwafika ubusika yasika ethanjeni intshongolo kwaququbala abadala labancane ngoba betshiywe etshatshalazini ngababusi. Inengi labasa okuzimpahlanyana okwakudojwe sekuvele kuyizicucu kwathi ngokusweleka kwenhlanhla ezinye ingane zagodola zaze zafa.
Kwahela kwabezenkolo bavula amasango kulabo ababetshiywe etshatshalazini kanti babengazi ukuthi uDiyabholi uzoza ehamba ngezimbili kungasadingi lemithandazo. Angena egadle ephelele amapholisa emathempelini emadabukakusa sekuzobuthwa leyo ‘okothiwa yingcekeza esingene ematempelini ‘ ukuze iyolahlwa emapulazini le okungelamanzi, ukudla , izindlu, imithi ngitsho lakuphi okungavikela umphefumulo.
Zukuzuku balandwa njalo kulawo maganga ababelahlwe khona baphoswa emaphandleni kwathiwa kabayevuselela amanxuwa abo lobanje inengi lalisuswe emanxuweni alo abangelwe nguMurambatsvina. Lamhlanje sekuphele umnyaka inengi lilokhu lisegcekeni, selilahlekelwe ngabangane , izihlobo lendlela zonke zokuziphilisa. Kulelo qula kulabantu ababili abafayo ngeviki ikakhulu abantwana imbangela kuyikuswela ukudla lomkhuhlane wengculaza. Inengi labantwana kalisenelisi ukuya esikolo.
Lobanje isenzo sikaMugabe lohulumende wakhe lesi sathola ukugxekwa ngumhlaba wonke jikelele, balokhu beqine saka ngelithi into yonke ihamba ngendlela kukanti ucuku lwabo lukhula imihla ngemihla. – Intatheli yeZimbabwean.


Open letter to President Mugabe
Nansi incwadi yakho Mugabe
Inhlanganiso yabafundi eyeZINASU ikhathazeke kakhulu ngendonsela embi esilethwe yikukhwezwa kwemali yesikolo, ngesikhathi izikolo lamakolitshi zibhekane lemihloliso njalo kusanda kuvula.
Abafundi bahodoza kanye lozulu phansi kwenhlekelele yomnotho osulele ngogedla.Ukukhwezwa kwenhlawulo zezikolo ngalesi sikhathi esinzima kufana lokuqedisa labo abebevele sebekhefuzela okokucina ngenxa yomnotho osuphelelwe ngamandla. IZINASU ithanda ukukukhumbuza mongameli Mugabe inkulumo owayethula ilizwe lingakatholi uzibuse, uthembisa libalele imfundo yamahala owatsho ngomlomo wakho usithi lilungelo lomuntu wonke elizavikelwa ngesikhwele esikhulu yisisekelo sombuso.
Njengenhlanganiso yabafundi sesivumelene ukuphikisana lokukhwezwa kwemali yesikolo okusanda kwenziwa njengoba inengi losapho lweZimbabwe lungayenelisi leyo mali. Ukukhwezwa kwemali yesikolo ngaloluhlobo sekubuyisele emuva inkululeko yelizwe. Sesicele ugatsha lwezemfundo yaphezulu ukuthi lusazise yiloba abafundi bemakolitshini abangakahlawuli imali yesikolo bazavunyelwa ukungena yini ezifundweni, ukubhala imihloliso kanye lokuphiwa izithupha zaleyo mihloliso.
Sesimazisile umphathintambo ukuthi nxa loludaba lungacaciswanga mhlazingamatshumi amabili lambili kuyonale inyanga abafundi bazakhalala ukuya ezufundweni. IZINASU icunuke kabi ukukwazisa mongameli ukuthi mhla zine linyanga amapholisa abophe inkokheli zabafundi ezingamatshumi amahlanu lanye emhlanganweni wazo omkhulu kukanti zonke zikhululwe zingetheswanga cala. Mhla ziyisikhombisa ngeviki elandelayo amapholisa eBindura abopha okungekho emthethweni abafundi abangamatshumi amahlanu lesithupha bancitshwa ukudla lamanzi baliswa lokubonana lamagqwetha.
Udlame lukahulumende phezu kwabafundi abakhonona ngalokho okusegcekeni kukhombisa ukuthi uhulumende kasameli indingeko zabo. Njengabafundi sikucela njengomongameli ubambe ngamandla usikomitshi wamapholisa, igqwetha likahulumende, umphathintambo wezokwenzakala elizweni kanye lowemfundo yaphezulu ukuthi bekele umkhuba wokubopha abafundi , betshaywa kanye lokuhlukuluzwa mahlayana.
Njngenkokheli yeUniversity yeZimbabwe sicela njalo ulaye ukuthi kubuyiselwe abafundi abamiswe ukuza esikolo ngenxa yokukhalela lokho okulilungelo labo kanye lokukhalaza ngomumo wezenotho osulukhuni.
Yimi uPromise Mkhwananzi , umkhokheli weZimbabwe National Students Union.

Congratulations to Budiriro
Student Watch

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *