Ndebele 10-08-06

Abantu abazinkulungwane ezintathu bayafa ngeviki ngomkhuhlane we ngculaza
(3 000 a week die of AIDS )
E Harare: Ukunga qhubi kahle umsebenzi kweziphathamandla zempilakahle , kunye lokusweleka kwemithetho eqinileyo yezempilo kwenza ukulwa lengculaza kube yize neze. Umbiko om


utsha welihlo lelungelo likazulu (Human Rights Watch) uthi abantu abedlula inkulungwane ezinthathu bayafa ngeviki ngenxa yale nkinga.
Noma nje umkhuhlane lo wehla ngebanga elingaba ngu 20% kusiya ku 25% phakathi komnyaka u 2000 kusiya ku 2005, iZimbabwe ilokhu ilwisana lemfazo ye ngculaza embi kakhulu. Phose izigidi ezimbili zabantu beZimbabwe balawo lumkhuhlane. Kulabantu abangu 350 000 abafuna imithi yo hlobo lwe (antiretroviral drugs) kukanti umbiko uthi abanelisayo ukuthola le mithi bangu 25 000 kuphela.
Umbiko lo olamakhasi angamatshumi ayisikhombisa lambili ,(72 pages) olesihloko esithi, “No Bright Future: Government Failures, Human Rights Abuses and Squandered Progress in the Fight Against AIDS in Zimbabwe,” ukhombisa ukuthi ukwehluleka kuka hulumende weZimbabwe kuvuthisa njani umlilo we ngculaza. Lokhu kwenza ukuthi lo umkhuhlane usabalale kwazise uncedo kalufinyeleleki.
“IZimbabwe ike yanconywa kakhulu ngomsebenzi wayo omuhle wokulwa le ngculaza”, kutsho umnu Joe Amon, umqondisi wenhlelo ze ngculaza kulihlo lamalungelo kazulu (Human Rights Watch). “Manje ukukhohlakala kwe zisebenzi zikahulumende kwenza ukuthi uncedo lungafiki ebantwini. Lokho ke kwenza ukuthi lumkhuhlane usabalale njengomlilo wenkotha”.
Isenzo esibi sokudilizela abantu izindlu kulo umnyaka odluleyo sihlukumeze abantu abanengi abalengculaza , kwenza ukuthi bangabe besanelisa ukufinyelela uncedo abalufunayo.
” Kunamhlanje lezi zigulane lokhu zingela ndawo yokuhlala selokhu ukudilizelwa kwazo izidlu nguhulumende okumele abancede. Abanye bahlala beminyene okokuthi sebethelelana imikhuhlane eminengi enjengo fuba esisenza ukuthi impilo yabo ibe sengozini”, utsho lombiko.
“Inhlelo zokuvikela lo umkhuhlane zachitheka kakhulu ekudilizelweni kwabantu imizi yabo ngamapholiza e Zanu_PF. Inkulungwane ezimbili zezindawo lapho abantu ababethola khona ama condom zadilizwa nguhulumende obusayo. Lamabhizimisi abantu adilizwa, into esingenise indlala enkulu kumphakathi, abagulayo asisakhulumi langabo.”, -intatheli ezimeleyo.


Ibandla le MDC likhonone ngokwesulwa kwecala lika Chinamasa
(MDC protests as Chinamasa charges dropped)
E HARARE- Ibandla le MDC lichothoze uhulumende ka ntamo lukhuni u Robert Mugabe ngokunga hloniphi izinqumo zemithethwandaba yesizwe.Uhulumende ubonise ubuhlongandlebe bakhe ngesenzo soku vikela umphathintambo u Patrick Chinamasa obebhekane lecala lokuvimba indlela yomthetho.
“Ukuthoniswa kwalelicala kwahle kwehlula khona ekuqaleni ngoba engekho umthonisisi owa ezimisele ukulimela lelicala eManicaland. Kubikwa kubekhona ukwethuselwa kwabathonisisi ngu mphathintambo wezokuvikelwa kwelizwe umnu Didymus Mutasa,” kutsho ummeli wephalamende u Innocent Gonese, onguye njalo unobhala wezomthetho kubandla le MDC.
Ukuphathwa kwecala lika Chinamasa kugcwalisa lokho umhlaba ovele ukwazi, ukuthi umthetho ngaphansi kukahulumende ka Mgabe awusekho.
“I MDC itshengise ukukhathazeka okukhulu ngokwenzeka edale le Rusape ngoLwe Sibili olwedluleyo . Lezo zehlakalo zatshengisa ukuthi akusabusi mthetho kodwa sekubusa umuntu.”, kwatsho u Gonese.
“Lezi zehlakalo zenza ukuthi icala lika Chinamasa lihle lesulwe lingaka ngeni kukanti ke lo owa esetheswa laye lelicala yena wahle wahlulelwa, into eyatshengisa mhlophe ukuthi abanye abantu bangaphezu komthetho.”
Kusemjalo inhlanganiso yamalungelo kazulu ( Human Rights Forum,) ebunjwe zinhlanganiso ezilitshumi lesithupha ezizimele zodwa yethule umbiko usithi isenzo soku voxa umthetho ngababusi asemukeleki ngitsho lakancane ihlabathi liphela.
“Ukulahlwa kwecala lika Chinamasa kutshengisa ukuthi yena uyindoda engaphezu komthetho welizwe. Abantu bonke bayalingana emthwthweni. Lokhu kuyinsika yesisekelo somthetho olungele uzulu wonke ezweni elibuswa ngomthetho weqiniso”, utsho umbiko.- Ed Tobaiwa


Umgabe umisa ukuhluthunwa kwama pulazi
(Mugabe blocks farm seizures)
E MUTARE- Aba bengabalweli benkululeko bamiswe nguPresident Robert Mugabe sebehluthuna amapulazi amalungu e ZANU(PF) angafuni ukuthi i lizwe libuswe ngo msekeli ka Mongameli u Joyce Mujuru ekuthatheni kuka Mgabe umhlalaphansi.
Aba bengabalweli benkululeko baqoqane edolobheni leMutare kuviki ephelileyo bethula uluhlu lwamalungu eZanu(PF) kunye lezisebenzi zika hulumende okumele zijeziswe ngokuthathelwa amapulazi, nanku azifuni ukusekela u Joyce Mujuru.
“La mapulazi asizwe ngu Mongameli ophuthume wayala u sibalukhulu we Manicaland uTinaye Chigudu ukuthi enqabele ababengabalweli benkululeko ukuthi bangathathi amapulazi alababantu,” kutsho ilungu lebandla elibusayo.
Leli lungu elicele ukungachazwa lithe uChigudu wanelise uku ncenga aba bengabalweli benkululeko ukuthi bangahluthuni amapulazi ngemva kwempikiswano egabhele ngale kwamahola amane. Kule mpikiswano umnuChigudu wetheswe umlandu wokuvikela abantu okuthiwe bazama ukudunga ibandla elibusayo.
UChigudu uvumile ukuthi ubambe ingqungquthela lababengabalweli benkululeko, kodwa akazange athande ukuphendula imibuzo edlula lapho.
Uthe: “EManicaland ngingummeli ka Mongameli. Ngimele ukuthatha imiyalo yakhe. Ekhuluma ePhalamende uMongameli ukubeke kwacaca ukuthi ukuhluthunwa kwamapulazi kunye lokuphazamisa ezokulima ngeke kwemukeleke ngitsho. Lawo mazwi aweqiwa . Kungumlandu wami ke ukuthi ngibone ukuthi lowo mthetho uyalandelwa
Unobhala wenhlanganiso yabalweli benkululeko eManicaland umnu Godfrey Chitakatira uthe uhlelo lokuhluthuna amapulazi basalumisile . Walile ukuchasisa ukuthi kungani bebefuna ukuhluthuna amapulazi amalungu ebandla elibusayo.
Omunye wabaphose balahlekelwa ngamapulazi ngulo owa engumlawuli weviyo lebutho , njalo osengu mphathintambo wezamandla uMike Nyambuya,kunye lalo owa engumgcini sihlalo wabalweli benkululeko umnuRobert Gumbo.Abanye abasile nge ntutshana ngu Esau Mupfumi, lo provincial administrator u Fungai Mbetsa kunye lo Mike Madiro owa engumgcini sihlalo we bandla.- ZimOnline


Ukuthengiswa komumbu kuvaliwe
(Maize sales forbidden)
E HARARE- Uhulumende usefake eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukuthengiswa komumbu., efunga egomela esithi , umlimi ozake atholakale ethemgisa umumbu ngezilinganiso ezinkulu uzokhela amalahle ekhanda. Le migoqo emitsha yenzelwe ukwenqabela ukuphuma kwemali engabonwa ngu hulumende.
I Grain Marketing Board (GMB) ithe abalimi bangalingi bathengisele umuntu umumbu ofika ku Z$100million. I GMB ithe amaqili email yaphandle kwelizwe bangathakazelela ukuqila abalimi ngokubapha imali ngesiphangiphangi uma bethe behlukana lomumbu omnengi. I GMB ithenga umumbu nge Z$2.2 million imetric tonne. Imali ukuthi iphume ibhadala abalimi kuthatha isikhathi. Lokho kwenza abalimi bathengisele lanoma ngubani ongabapha imali masinyane – ZimOnline


Abantu be Mozambique batshengise intukuthelo ku Charamba
(Mozambicans vent anger at Charamba)
E MUTARE- Osomabhizimisi abancane be Mozambique kuviki ephelileyo benqabele isikhulumeli zika Mongameli u George Charamba ukungena kwele Mozambique. Bebethukutheliswe kakhulu yiziquphayezi ze immigration ezithathele osomabhizimizi laba imali.
Abantu be Mozambique bagcina imali ye Zimbabwe enengi abayisebenzisa ku mgunyathi. I Reserve Bank ye Zimbabwe (RBZ) yabajuma ke ize yethule inguquko emalini kunsuku ezisanda kwedlula.Yathi yonke imali endala ibe isibuyiselwe ngemva kwamaviki amathathu.
Ngesikhathi bezama ukungena laleyo mali, abe immigration bayithumba bathi ibivele iphume okungekho emthwthweni. Bekhathazeke ngokulahlekelwa kwabo okungaka, osomabhizimisi bethule inzondo yabo ku Charamba obezame ukungena e Mozambique kuhlelo lwakhe lokuhlola intoba zeliwe. U Charamba ukhokhela iqembu lezokwethekelela eZimbabwe.Uphakathi kokwethekelela intoba zonke zeZimbabwe ukuthi abone ukuthi sinjani isiphatho kuzo. La amadoda aphindele nyovane kanzima e Forbes Border Post izinto sezibheda kakubi.Osoma bhizimisi laba babefuna ukubabetha. Babaleka baphosa batshiya izithunzi, kwazise amabhulugwe aye esemanzi.- ZimOnline


Amatshumi amabili abantu babotshiwe.
(Police arrest 20 )
E CHITUNGWIZA- Abantu abedlula amatshumi amabili babotshiwe lapha ngoMvulo kulandelwa ukutshengisela kwamawaka abantu(5000) besola ukwengezwa kwentengo yamanzi nge 1000%.
Izakhamuzi ze St Mary’s le Zengeza zibuthane e mawofisini ekhansila yeChitungwiza lapho ababeke kamhlophe ukuthi lokhu kukhwezwa kwesulwe ngokuphazima kweso. Izakhamizi zisole njalo ngokwehluleka kwe khansili ukubutha izibi. Kumanje izibi ziyantuntuma, lephunga liyahatshaza . Izimpompi sokuhambisa ingcekeza zihlezi zidubukile. Ikhansili iyazibheka nje izitshiye zi ntuntuma. Lokhu kusongela impila kahle kazulu. Kuyikho nje izakhamizi zisithi asikho isidingo sokubhadala imali enengi yomsebenzi ongenziwanga kuhle.
I St Mary’s ngenye yemizi elenswelo ezinengi e Chitungwiza. Abantu abangamatshumi ayisitshiya ngalo mbili ekhulwini (80%) abalamisebenzi. Pho bayazibuza ukuthi le mali ekhwezwayo bazoyitholaphi.. Babhadala imali engane Z$20million ngenyanga bona bengaholi lutho.
Lezi zakhamuzi zachitheka ngokuthula ngemva kokuba amapholisa ethe umbuthano wabo wawungekho emthethweni ngaphansi komthetho obolileyo othiwa yi Public Order and Security Act (POSA).- Own correspondent

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *