Ndebele 19-10-2006

Ivukani bomama ikhulumisana lozulu
(WOZA in nation-wide talks with villagers)
KO BULAWAYO - Inhlanganiso ye Vukani bomama ,Women of Zimbabwe Arise (WOZA) kuviki ephelileyo yethekelele kwelamaNyika ukuyadingisisa ngemizwa yabantu mayelana lokuthi bafuna ukubuswa njani. Imivo ezaphuma lapho i


zaqoqwa ifakwe egwalweni oluzakuba lesihloko esithi (Dream Charter), Iphupho lakusasa. Lologwalo luzaqhutshelwa abenzi bemithetho ngo November ukuze babone ukuthi amaZimbabwe afuna ukubuswa njani.
Bekhuluma beseChimanimani abantu bathe bayayikhumbula impilo enhle abake bayiphila ngama1980langale kwawo. Kusukela lapho impilo isilukhuni ngenxa yokutshaphazwa kwezenotho osokwenziwe.
“Ngale kukazibuse sasisanelisa ukufaka ukudla etafuleni. Kanti sokwabuye kwathini njalo? Siyazikhumbula lezo nsuku.Yithi laba esesiwisa amabhimu njengezinja ukuze abantwabethu badle. Lafa elihle kakhulu.”kutsho omunye umama.
Abantu bathe njalo umthetho we Legal Age of Majority Act usulahlekelwe yinjongo.Bathe okwamanje bagcine abantwana abaleminyaka engamatshumi amabili lesitshiyagalombili ngenxa yokusweleka kwemisebenzi. ISocial Welfare yanelisa ukupha asebekhulile labalimeleyo uncedo olungayi ngaphi.
Bakhale kakhulu ngokukhwela kwehlawulo lezikolo lezibhedlela. Baqhinqe isililo esikhulu ngenkohlakalo ekhona kulo hulumende oleziquphayezi eziphila ngomgunyathi.
“Inkohlakalo ingaqedwa nguhulumende.Inkokheli zethu asiziboni kukanti silezikhalazo. Ziza kithi kuphela ngesikhathi sokhetho.Izinduna lazo okuyizo ebesizithembile zezisemhlambini wenkohlakalo.Seziziphakamisa nanku sezihola njalo sezihamba ngezimota ezinhle. Lezi zakhamizi zithe induna sekuyinto kaMugabe yokudlalisa imfumba nje.
“Inkohlakalo isigxile impande okokuthi sekumele ubhadale umuntu ukuze enze umsebenzi ovele ungowakhe. Lamapholisa asebhadalwa ukuze abophe isigilamkhuba.”kutsho isakhamuzi seChimanimani.
Zihlabe zawulawula umkhosi njalo mayelana lobugcwelegcwele obuphathelane lokwabiwa kwezindlu kulabo abadilizelwa nguhulumende kuhlelo lolunya lwe Murambatsvina.
“Sokungumnyaka selokhu sadilizelwayo.Silokhu silinde imikambo esayithenjiswayo ngu hulumende. Izindlu esazithenjiswa kuhlelo lwe Operation Garikai seziphiwe izikhulu kunye lalabo abathi babengabalweli benkululeko. Thina uzulu sisalindile nje.” Kutsho izakhamizi.
Esabelweni se Shinja eChimanimani abantu bakhulume kakhulu ngenhlupho zabo, into echaye obala ukuthi akusiqiniso ukuthi abantu bemaphandeni basekela uhulumende we Zanu(PF osowabavala amehlo.
Izakhamizi zithe ziyafuna ukufundiswa ngamalungelo azo ngoba sezikhathele ngokudlela evalweni njengamajuba. Zithe azisakwazi okufaneleyo lokungafanelanga ngoba seziphila ngokuhlukuluzwa.
” Sesikhathele ngenkokheli zethu. Sesifuna inkokheli ezintsha ezizasipha indlebe uma sikhuluma. Sifuna inkokheli ezizathatha amanyathela uma sikhala.Okwamanje sinjengomuntu olele ngomhlubulo owodwa ongavunyelwayo ukutshibilika noma esefuthelwa.” Kutsho omunye umama.
“Izakhamizi zithe uhulumende kumele abuyisele amapulazi kubalimi bayizolo ukuze abantu bathole ukudla lemali kunye lemisebenzi. Zithe kungaba njalo zizakwanelisa lokuhambisa abantwana esikolo.
Lezi zakhamizi zithe uhulumende makayekele ubunyefu abenzayo obokwabela abantu ukudla ngokuthi basekela liphi ibandla. Zithe okwamanje ongela khasi le Zanu(PF) akakutholi ukudla. Zithe ukwabiwa kokudla akutshiyelwe inhlanganiso ezingasekeli hlangothi. Zithe njalo uhulumende makacande ubuhlobo obuhle lamanye amazwe ukuze kuzikhathi ezinzima njengalezi abantu bathole uncedo. – UMBIKO WE WOZA


Umangwana usola intatheli
(Mangwana blames journos)
EHARARE – Osaphethe isikhundla sikaMphathintambo wezemibiko umnu Paul Mangwana wethese intathelizindaba umlandu wokukhipha imibiko emibi ngohulumende.
Ekhuluma ngephimbo eliphezulu eQuill Club kuviki ephelileyo uMangwana uthe intatheli zikuqhelile ukuloba imibiko emibi ngeZimbabwe. Utshele intathelizindaba ekade zilapho, inengi lazo ezisebenzela amaphepha azimeleyo ukuthi zingalingi sethule imibiko engalimaza isizwe.
Uthe akumelanga intathelizindaba zikhohliswe yimali eziyiphiwa zinhlanganiso zezindaba zangaphandle ngokuvuma ukuloba izindaba ezidiliza umnotho welizwe. Uthe zingaqali ukuthengwa nge mali.
Wethusele wathi intathelizindaba kumbe inhlanganiso ezabumba indaba ngomunye umuntu izobe izokhele amalahle ekhanda. Intatheli zikhumbuze umphathintambo ukuthi hatshi bo, kuvele kulomthetho obona ngokujezisa ababumbi bezindaba ezingekho, into mhlawumbe akade eseyilibele. Zimtshelile uMangwana ukuthi akula ntatheli kumbe inhlanganiso engabumba indaba ngomunye umuntu ingehlelwa yilutho. Zithe uMugabe lohulumende wakhe yibo ababangela ukuphuma kwemibiko engamnandi ezindlebeni zabo ngokungahloniphi amalungela abantu.
Evikela umthetho onqabela ukusebenza kwentatheli zikhululekile uMangwana weqe wama laphana wathi “Sabumba ugatsha lwe Media and Information Commission ngoba intathelizindaba zilamandla. Kumele ziqunywe amaphiko ukuze zingandizi zedlulise.”
Umgcinisihlalo weMIC umnu Tafataona Mahoso, laye obekulo umhlangano uhlaselwe zintatheli ebezifuna ukwazi ngokuthi wavalelani amaphephandaba amane.Uthukuthele , wadobha okwakhe waphuma ngentutshana.


AmaZimbabwe aguqa eMozambique.
(Desperate Zims flood Mozambique)
EMUTARE – Umbiko ovela eMaputo uthi ,ngenxa yokuhlupheka amaZimbabwe amanengi asethenga amafutha lokudla eMozambique.
Umumo wezenotho lombusazwe awumanga kahle eZimbabwe.Akulamafutha, akulakudla njalo akulamali yamanye amazwe.
“Sekuyimvama nje ukubona amaZimbabwe esizathenga amafutha kunye lezinye impahla ngenxa yomnotho olokhu ubola kweleZimbabwe,” kutsho usibalukhulu we Manikca Province yange Mozambique u Soares Nhaca .
Uthe amafutha awasaneli izizalwane zeMozambique ngenxa yamaZimbabwe asewathenga ngobunegi. Uthe lo umumo uzalungisiswa masinyane.


Ukhetho luhlaselwa ludlakela lenkohlakalo.
(Violence, corruption mar run-up to elections)
EKADOMA – Kulemibiko ethi abantu abangayisibo be Kadoma sebelotshwe amagama ukuthi baphathise kukhetho luka mayor we Kadoma oluzayo. Lolukhetho ngolwabahlali be Kadoma qha. Kodwa ikhona imibiko ethi amalungu eZanu(PF) angaphandle kwe Kadoma asebhalisile ukuthi lawo avote kukhetho lwa mhlaka 28 October. Imiyane efike ezindlebeni zethu ithe lababantu bathenjiswe ukuphiwa amasimu iZanu(PF) inganqoba.
Umayor we Zanu(PF) u Fani Phiri okwamanje ohlezi ngesibunu esisodwa ufisa ukubuyela esikhundleni sakhe ahlale ngazo zonke. Uzaqhudelana ke lelungu leMDC kaTvangirai uJonas Ndenda UNdenda uke wasebenzela umasempala we Kadoma.
Kukhanya sekulodlame kunye lokwethuselana endaweni ezinengi eKadoma.Kuviki ephelileyo abantu abanengi balimala abesibutho be nkamba yeSuri-Suri baze bahlasele abantu kulandelwa ukubethwa ngabantu komunye wabo owa ebagilele umkhuba.
Njengenjwayelo lolukhetho luphawulwe ngokubotshwa kwenkokheli zeMDC kunye loku thwalwa ngamabhasi kwabasekeli be Zanu(PF) ukuthi bazobhalisa ngobunengi babo. – SW Radio Africa

Walahlekelwa uhulumende amafutha esethengwa ngegwayi
(Govt loses millions as tobacco bartered for fuel)
EHARARE – Uhulumende ubikwa eselahlekelwe zinkulunganwe zamadola ngenxa yokuthi abalimi sebethenga amafutha ngegwayi.
Kubikwa ukuthi lokhu kuthengiselana kuqhutshwe ngesikhathi sokuvuthwa kwegwayi lapho abalimi akade sebethenga khona amafutha eMzasi besebenzisa igwayi.
Umphathintambo wezemali umnuHerbert Murerwa, uthe lonyaka abalimi abasoze bavunyelwe ukuthengisa igwayi kanjalo. Uthe igwayi lizathengwa ngamadola e Melika. Uthe labo bathengi abanganelisiyo ukuthola amadola eMelika bazancediswa yi Memorandum of Deposit facility.
UMurerwa utsho lamazwi kuviki ephelileyo emhlanganweni obucubungula ezihambelana lokuthengiswa kwegwayi lonyaka.
Uhulumende ubekade evumele ukuthengwa kwamafutha ngegwayi ngoba umumo wezamafutha ubumubi kakhulu.Ngaleyo nkathi ubuchakide buchelese badlulisa, into uMurerwa athi kufanele inqatshelwe lonyaka.
Umgcinisihlalo we Tobacco Merchants Association umnu John Chiweshe, uthe akula lungu lenhlanganiso yakhe elaphatheka kulokhu kuthengiselana.
Iminyane zithi iziquphayezi zikahulumende yizo eza zithenga zithengisa igwayi ukuze zithole amafutha.

I UN ithi Abantwana bayafa ngendlala
(Children starving, warns UN)
EHARARE – Iziphathamandla zeUN zithi abantwana bayafa ngendlala eZimbabwe, njalo banengi abakhona bezakufa uma kungathathwanga amanyathela okuvikela lokho.
Ngesikhathi bechwayisisa, abe United Nations agency for children, UNICEF, bathole ukuthi abantwana abanengi abaleminyaka eyisithupha bazacile, bayafa ngendlala emadolobheni.
“Abantwana bayafa. Uma singathathanga amanyathela afaneleyo banengi abazabulawa yindlala.”kutsho u Gerry Dyer, inhloko ye UNICEF eGoli.
Incwayisiso le igoqele abantwana abangu50,000 Le ibikwa ibe yincwayisiso edlule zonke incwayisiso esezike zabakhona eZimbabwe. I UNICEF ayithandanga ukupha inani eliyilo labantwana asebefile ngendlala laba lambayo.
IZimbabwe eyake yaba yisiphala soMzansi Africa ihlaselwe yikusweleka kweZulu lokuhluthunwa kwamapulazi abalimi abakhulu. Amapulazi amanengi awasalinywa. Amanye asequnywe aba ngamasimu.
Yebo kambe, lesi sigaba seAfrica siyake sibe lendlala, kodwa okweZimbabwe kuya phambili amanye amazwe esiba ngcono. Amabandla aphikisayo kunye lenhlanganiso ezikhangela ngamalungelo abantu zisola kubi uhulumende kaMugabe ngokusebenzisa ukudla ukuze athole amavoti kukanti abantu abanengi bayafa ngendlala.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *