Ndebele 26-10-2006

Translation 42 NDEBELE
Imthwetshulwa:Umongameli we MDC lomama oyisiphofu labantwana ababili abahambe umango omude ukuya emhlanganweni we MDC eHwangew kuviki ephelileyo.
(Caption: MDC president, Morgan Tsvangirai, with a blind woman and two small children who walked many kilometers to


attend a meeting in Hwange district last week. )
I China isithatha izintambo , kutsaho uMurerwa
(Murerwa announces Chinese take-over)
E HARARE- I Zimbabwe okwamanje ebhekane lodubo lwemali isithe amafemu aqakathekileyo kodwa okwamanje adonsa kanzima azaphawulwa ngamaChina. Lo ngumbiko owethulwe ngumphathintambo wezemali umnu Hebert Murerwa.
Encweba intatheli indlebe mayelana lohlelo lwakhe luka 2006/7 lwezenotho uthe amaChina azafaka imali kumafemu kahulumende aqhulayo. Kwezinye izindawo azakupha izikwelede.
“Injongo yama China inye cha, ukuzohlanyela imali. Bazaphatha izintambo zala mafemu njalo banelise ukuwatholela izikwelede. Ukuthuthuka kwezokwethekelelwa kwelizwe kuzaletha imali yamanye amazwe enengi kakhulu. Yiyo le imali amafemu la azabhadala ngayo izikwelede,” kutsho uMurerwa.
Amafemu azathola uncedo lazathathwa ngama China agoqela uLoliwe,
i Zimbabwe Electricity Supply Authority, iAir Zimbabwe, iZimbabwe Broadcasting Holdings kunye le Tel-One.
Sikhuluma nje amaChina asenikeze indizamtshina ezintathu ku Air Zimbabwe. Umurerwa uchaze ukuthi okwamanje ama Cina aphakathi kohlelo lokuvuselela uLoliwe okwqamanje olele ngesisu.
Uhulumende kulezi insuku ubheke epumalanga kakhulu ngoba abangane bakhe bange ntshonalanga abasabhemisani laye ngitsho lakancane ngenxa yokungahloniphi k wakhe amalungelo abantu. Kusenjalo ababona ngezamabhizimisi bathi akulanto ebalulekileyo etholwa yiZimbabwe kubudlelwano bayo le China kunye lamanye amazwe angempumalanga.
Umzekeliso ngowemiphumela yencwayisiso eyenziwa yi Confederation of Zimbabwe Industries kunyanga ezimbili ezedluleyo lapho okwabonakala ukuthi kulamakampani edlula amatshumi amane asavalwayo ngenxa yempahla zeChina ezilentengo ephansi esezingene kuleli.
Isiquphayezi sezamawotela kunye lokwethekelelwa kwelizwe umnu Shingi Munyeza utshele intatheli ukuthi ugatsha lokwethekelelwa alukatholi lutho olubalulekileyo kulobu budlelwano beZimbabwe le China.
Uthe amaChina eza lendleko ezinengi kakhulu. Bafisa ukuthi kusetshenziswe imicimbi yabo. Sekumele ke iZimbabwe iguqule into yonkana nje ukuze izinto zeChina zihambelane lathi. Lokho uthe yikubamba abamabhizimisi akuleli ngemiphimbo. “Akula cha okubalulekileyo esingathi siyakuthola kumaChina asetshatshama okwamagenga kuleli,” kutsho uMunyeza.- Intatheli yethu.


Izigcwelwgcwele zeZanu(PF) zidunga umhlangano we MDC.
(Zanu thugs disrupt MDC rally)
NGU GIFT PHIRI
E ARCTURUS – Intsha yezigilamkhuba zeZanu(PF) incedisana lamapholisa ngeSonto ichithize umhlangano we MDC wokwandulela ukhetho lwezabelo oluzakuba khona ngoMgqibelo ozayo.
Laba ofeleba bethusele wonke umuntu obefuna ukuya kulo umhlangano akade kumele uqalele uhlangano we Zanu(PF) obuzakuba senkundleni ye Arcturus indawo engama kilomitha angamatshumi amathathu lambili empumalanga kwe Harare.
Intatheli le isongelwe kakubi ngofeleba laba ngesikhathi izama ukuba lentethantethwano lo Elias Juru we Zanu(PF) olesikhundla esizabe sibangiswa kukhetho lolu. Amapholisa agoqe izandla nje abukela. Ozamela iMDC kulo mqhudelwano nguMicho Mavhura
I MDC ikhulume lo Sergeant Hofisi we Police Internal Security Intelligence kunye lomkhokheli wenkamba yamapholisa yeGoromonzi u Inspector Katsande ukuthi bamise uhlangano weZanu osuke wamila njengethumba ukuze abe MDC abayibo akade kufanele babe lomhlangano banelise ukukhuluma labalandeli. Lezi ziphathamandla zamapholisa zibikwa zephulele izinti endlebeni kwangani azizwanga lutho.Umhlangano we Zanu(PF) udonse ngabomo kwaze kwatshaya ihola lesine ntambama.
Intsha yezanu ethunukwe yibukhona benkokheli lezimota zeMDC iqale ukuthuka iMDC yatsho njalo ukuthi bazotshaya inoma ngubani owe MDC ozake asondele kuleyo nkundla.
Kusenjalo ke abantwana besikolo akade belapho bakhanye nje bengalandaba lokukade kukhulunywa bona bethakazelela umgido we Nyau loka Ben Arinoti.
Ekugcineni iMDC yanelisile ukukhuluma lexuku elincane lalabo abanelise ukumelana labofeleba beZanu(PF). Inkokheli zitshele abalandeli ukuthi babuye ngobunengi babo kukhetho lwangoMgqibelo. UChisvo uthe ulethemba lokuthi iMDC izanqoba lanoma nje kulokwethuselwa.
“Angithi iZanu(PF) vele sonke siyayazi. Iyesaba umqhudelwano osegcekeni,” kutsho uChisvo. ” Bangaze bathini kumbe bazame ukuthenga amavoti sizanqoba kuphela.”


UMugabe uhuga abemaphandleni ngokudla.
(Mugabe lures rural voters with food )
EHARARE – Uhulumende kaMugabe usetshele isiphala selizwe iGMB ukuthi siphe abemaphandleni umumbu otshiphileyo ukuze bengeze usekelo ku Zanu(PF) evele ikhangelelwe ukunqoba kukhetho lwamakhansila oluzakuba khona kuviki ezayo.
“Lolu khetho luqakathekile kakhulu kuZanu(PF). Izasebenzisa lona ukuzama ukubonisa umhlaba ukuthi uhulumende useselosekelo ebantwini. Ngakho ke iZanu (PF) izakwenza konke okusemandleni ayo ukuthi inqobe kulolukhetho,” kutsho omunye weziquphayezi zogatsha lwezokulima ocele ukuthi angabethwa igama ngoba kukhona okungamehlela.
Lesisiphathamandla sithe izisebenzi zeGMB zizakupha abantu umumbu ngentengo ephansi kumihlangano yeZanu(PF).Uthe kusobala ke ukuthi abeMDC bazasala phandle ngoba bayabe bengekho kule imihlangano.
Umphathintambo wezokulima umnu Joseph Made uvumile ukuthi utshele iGMB ukuthi ise umumbu omnengi emaphandleni. Kodwa weqe okuka nogwatsha wathi cha bo, akusiyona indlela yokuthena amavoti leyo. Uthe kulilungelo likahulumende ukupha abantu ukudla noma kulokhetho noma kungelakhetho.
Uthe, “Singayekela ukupha abantu ukudla lithi uhulumende uyehluleka. Singabapha ukudla okwaneleyo lijika futhi beselisithi sincenga amavoti.Lisanganisekile ngempela. Kungasenani , angiboni nkinga uma abantu bevotela inhlanganiso emela izikhalazo zabo. Intathelizindaba zibona uhlupho lalapho olungekho khona.” – ZimOnline

Izingoma ezisola umbuso zithengiswa ngasese
(Protest music sold secretly)
E HARARE – Idlalade likaPaul Madzore elitsha elithi Mhenya Mauro (Iyeza inguquko) lisola mgceke umbuso kantamo kayipheqeki uRobert Mugabe. Noma nje umsakazo weZimbabwe ungalidlali leli dlalade uMadzore uthi selithengwe okwamagama.
Lelidlalade elilezingoma eziyisitshiyagalombili lethulwa okokuqala embuthanweni we MDC owa uphethwe ngu mongameli Morgan Tswangirai kunyanga ephelileyo. Kusukela lapho sekuthengwe amadlalade edlula inkulungwane ezilitshumi. UMadzore utshele iZimbabwean ukuthi usekewazama ukuthi umsakazo lezitolo zamukele idlalade lakhe. Uthe utshayephansi ngoba balile
Abafuna lelidlalade bangaya esigodlweni seMDC eHarvest House eHarare. Kulapho abazakwaziswa khona lapho abangalithola khona leli dlalade. Leli dlalade lithengwa ngemali yeZimbabwe eyiUS$1 itape kumbe US$2.50 iCD.
UMadzore, olilungu lenhlanganiso yezisebenzi njalo ovusa umdladla ku MDC usebotshwe kabili watshaywa njalo wajeziswa ngamapholisa. Kunsuku ezisanda kwedlula uthi bake bazama ukumbulala kodwa behluleka.
UMadzore ozondisa ibandla elibusayo ngengoma zakhe kunye lokuba kwakhe lilungu le MDC uthi kakaze azame ukucula emphakathini. Uthi wesabela ukuthi amapholisa azahle abuye ngesandla esilukhuni kulowo mbuthano.
Umculo wakhe udume kakhulu emihlanganweni ye MDC. Ehlanganweni wokuthakazelela iminyaka eyisikhombisa iMDC yaba liwuwu endlebeni zikaMugabe ingoma zikaMadzore zazwakala ziduma enkundleni.yeZimbabwe Grounds eHighfields kumaviki amabili edluleyo.


Baqilwa izindlu eMinyela leMabuthweni.
(Mabutweni, Iminyela housing scam)
NGU RUDO MOYO
KO BULAWAYO – Izakhamizi zeMinyela leMabuthweni zidlela evalweni lokwephucwa izindlu zazo ngozenza umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi umnu Joshua Mafu encedisana loFabion Dube ongumphathi we wofisi yezindlu eMpopoma. Laba bubili babo babikwa benika abantu inyanga eyodwa nje ukuthi baphume ezindlini zabo, ezisuka ziphiwe abangane babo ngokungekho emthwethweni. Izakhamizi ezingamatshuma amathathu lesithupha , abanye bengamalungu eWOZA bakhangelelwe ukuxotshwa ngempelanyanga.
Lezizakhamizi zithe lezizindlu ngezikaMasempala wako Bulawayo owalayo ukuthi zibe ngezezakhamizi. Uthi kabahlale nje bebhadala imali kuye.
“UMasempala uthi izakhamizi azisoze zanelise ukuqhelisa lezi zindlu zingaphiwa amalungelo azo ngoba lezi zindlu zakhiwa ngekonkili , hatshi ngezitina. Thina ke sifuna ukuphiwa amalungelo kulezizindlu. Sizaziqhelisa silandela izimiso zikaMasempala we dolobho,” kutasho omunye wezakhamizi.
Izakhamizi zeMabutweni zithe iziphathamandla zekhansili zixotsha lentandane ezindlini.zisitha akulamntwana ovunyelwa ukuhlala endlini uma owayebhaliswe kule indlu(okungumzali ) sewatshona.
“Isimanga yikuthi intandane lezi zingaxotshwa , indlu isala ilokhu isebizweni lomzali wazo osowabhubhayo. Izakhamizi zithe ngempela ikhona into etshaya amanzi lapha.
Izakhamizi zithe lenkohlakalo izakwenza ukuthi izakhamizi zidlelezelwe ngama menemene into esisenza ukuthi zidlele evalweni njengama juba.
“Kumanje nje sesihlezi sibona abantu abazinhloli esicabanga ukuthi basebenzelana lo Mafu lo Dube. Bahamba bedingisisa ukuthi ngubani ohlezi ngaphi njalo uhlezi njani. Laba bantu basuka baye tshela uMafu loDube. Kuba lula ke ukuthi basixotshe ezindlini zethu naku bayabe belolwazi olugcweleyo ngathi,” kutsho isakhamuzi.


Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *