I Nnewsletter ye Woza (20-11-06)

WOMEN OF


osoft-com:office:smarttags” />ZIMBABWE ARISE (WOZA) NEWSLETTER


Write: Box FM 701, Famona, Bulawayo Email: [email protected]


WOZA means ‘Come forward’. By women for women and with women, across race, colour, creed, class or political persuasion. Empowering women to be courageous, caring, committed and in communication with their communities.
Angithakazeleli ukudobha imvuthu engizijikelwa zivela etafuleni yomuntu ongincindezelayo. Ngifuna amalungelo ami angcweleyo. ~Bishop Desmond Tutu


————————————————————————————————————————————


IWOZA IKHUMBULA ILANGA LEKULWISA KHANYE LOKUQEDWA KOBUYANGA MHLAKA 17 OCTOBER


· Ngesikhathi leso inengi labantu likhangelane lendubo ezinengi.


· Imbhalo yeUnited Nations itshengisela ukuthi inani labantu elingange 50 000 bafa mihla ngemihla ngenxa yobuyanga.


· Abantu abangafika 800 million balala ngendlala mihla ngemihla njalo ingxenye labantu abasemhlabeni liphila ngemali engaphansi kweZIM$500Ezimbabwe ubuyanga sebandile njalo izinto eziqakathekileyo empilweni kazulu azisatholakali. IWOZA iqhubekela phambili ngokubhoda idinga imbono ngokuqondisa amagobo lokuzothisa implilakahle kazulu indawozonke zeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bavuma ukuthi sebephila ngokuphiwa, sekungani impilo zabo sebazintshontshelwa. Kungani singakholisi amalungelo ethu enkululeko zemnotho?Sesibhode ilizwe lonke, abantu sebesitshele ngamaphupho abo eZimbabwe entsha. Sebesitshele imbono yakusasa enhle, sesizahlanganisa ndawonye imbono yabo ukuze siphume logwalo olusobala, sizaphuma lento nye, sikhankasele abakhokheli abaqotho njalo abazasilethela iZimbabwe olombuso obalulikileyo. Sithemba lizaba lathi ukuya ePhalamende ukuyatshela inkokheli zethu ukuthi leli lithuba labo lokucina lokuzinikela ekukhulumeni lekwenzeni ekugcwaliseni izithembiso zenkululeko.Labo abavakatshelwa yiWOZA bathakazelela imfundiso abayitholayo ngamalungelo abo, lamacebo awokuthi banganqoba njani ukwesaba. “Sifuna ukubakwazi ngamalungelo ethu-asisakwazi okubi lokuhle elizweni leZimbabwe njengoba sesihlala sihlukuluzwa. Sesidiniwe ngabakhokheli abadala, sesifuna igazi elitsha, sesifuna inkokheli ezizalalela izikhalazo zethu njalo basincede ukuzinqoba” Chipo, Chimanimani.Inhlanganiso yezizwe zomhlaba (UN) ithole ukuthi ubuyanga bubuya ngendlela ezintathu, “ubuyanga bokuswela imali”, “ubuyanga bokuswela izizatho”, “lobuyanga bokuswela amandla”. Imihlangano yeWOZA ebisenziwa elizweni lonke jikelele itshengisa ukuthi abantu beZimbabwe bakhangelane lemihlobo yomithathu yobuyanga. Uyavuma yini?Ubuyanga Bokuswela Imali


Izakamizi zedolobho leMutare ziveze ukuba abantu beZimbabwe bafuna ukubuyela empilweni abakade beyiphila ngo 1980 langesikhathi bangakatholi uzibuse. Bathi bayehluleka ukwenza ababekwenelisa ukwenza ngo1980 lalapho singakatholi uzibuse. Bathi sebephila ngempilo yokudobha lokhu laloku ukuze baphilise imuli.Udubo labantu abahlangana lalo nsukuzonke ngelokukwela kwembadalo yezibhedlela lesikolo. Abazali bathwele nzima, sebeze bekhumbula izithembiso zika1980 lapho okwathiwa abantwana bazafunda kungela mbhadalo njalo kufuneka abakhokeli abatsha ukuze kugcwaliswe.Izakhamizi zemakhaya eChimanimani zikhangelela abantu abakhangelane lezomnotho ukuba bebise imali eqotho elesisindo. Abanengi bathi abanelisanga ukuhambisa imali zabo ukuze zitshintshwe ebhanga yeZimbabwe (RBZ) loba ngabe bakwenza lokhu sokusibanzima kubo ukuba bazuze imali yokusebenzisa, lokhu sokuliphupho kubo.“Sesidiniwe ngemali ezisebenza okwesikhathi esilutswana njalo nxa zintshintsha akulamuntu ochasisela abantu sicina silahlekelwa, sifuna imali zensimbi zibuye futhi zibe yizo ezisebenzayo,’ kutsho ugogo uPasi ovela eNyazura.

Izakamizi zeMutare zathi zilokudana kakhulu ngendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abathenga impahla zokuthengisa kwamanye amazwe. “Siphila elizweni elingela msebenzi okokuthi inengi labantu abalamsebenzi. Ezempilakahle lezemsebenzi zihlala zikhwelile, ngapha amapholisa ayasithathela esizama ukuziphilisa ngakho njalo sebehamba bengena ezindlini bedinga abahamba ngaphandle kwelizwe besiyathengisa lokuthenga impahla. “Siyakwazi sibili ukuthi kumele silandele imithetho njengabantu abathengisayo. Sifuna amalungelo ethu ukuze siphile impilo engcono,” uTheresa, laye ungomunye owalabo abathengisayo ngokuthenga ngaphandle kwelizwe.


*Kukhutshwe kuphephandaba leUN elanikezwa kuRegional High Level emhlanganenwi owawuqoqelwa iStanbul+5 lePacific.Ubuyanga Bokuswela Izizatho


Inengi labayanga kuzwekazi leAfrica abafinyeleli ukuthola indlela yenzuzo kwezokukhulumisana lezokudla. Sebethola inkokheli abazikhethayo zingasafinyeleleki njalo ezingasamukeli izikhalazo zabo. Bangaqhubeka njani besithi bamele abantu?- sebemele izipoko hatshi abantu.Izakhamizi zeGlen View, Harare, balahlekelwa zindlela zokuziphilisa, bathi sebedlule iminyaka ngoMurambatsvina lokhe belindele uhulumende ukuthi abalungisele izindawo zabo zokhuthengisela. Izindlu ababezithenjisiwe kuhlelo uHlalanikuhle zaphiwa ‘abangcono’ abalweli benkululeko. Bona balokhe belindele.Izakhamizi zeEpworth zithi zifuna ukufinyelela kwezempilakahle njalo zikhonona ngokwelatshwa kobandlululo. Kulatshwa abebandla elibusayo eclinic, omama abazithweleyo labo kufunakala amakhadi ebandla elibusayo iZANU PF.EMatabeleland eRatanyana abantu abakhulileyo bayaxotshwa esibhedlela esiyiso sodwa Esigabeni. Emadwaleni abantu bafuna umhlabathi ngoba abalawo aweneli bona lemuli zabo njalo amasimu abo aselingana lesivande. Abantwana babo bazakwakhela imizi yabo ezivandeni nxa sebethethe njalo kabatholi amanzi ahlanzekileyo njengoba betshelwa ukuthi bazilungisele izibholane nxa zifile lokhu yinto enzima kubo ngoba abenelisi. Bafuna ukuthi uhulumemde abalethele izibholani ezintsha.AbeNsiza bakhala ngenhlanganiso zoncedo ezinjengeBEAM eyokubhadalela abantwana abazintandane, bathi aziselancedo ngoba abebandla elibusayo yibo asebezuza loloncedo. Izakhamizi zeChegutu zitshengisele ukukhathazeka kwazo ngohulumende oselahle abadubekayo njalo lebandla elibusa ngobudlwangudlwangu. “Sifuna izithembiso esazithenjiswa ekutholeni uzibuse nguhulumende ezinjengokuthola imfundiso, ukwelatshwa ezibhedlela kungela mbadalo kanye lokuthi abadala labadubekayo bathole ukuncediswa nguhulumende (Social Welfare).Ubuyanga Bokuswela Amandla
Abayanga bangabalethuba elingcono lokutsho okuthize nxa kubekwa izinqumo ngaphansi kobukhokeli obulungileyo.


“Sifuna amalungelo ethu ikakhulu ilungelo lokuthi ngikhulume ngikhululekile. Ngake ngabotshwa ngatshelwa ukuthi ngikhethe phakathi kokufa lokuphila ngoba ngangikhulume ngokukhwela kwempuphu,” Zodwa, Hwange.


“Abantu abasathembi njalo sebesesaba inkokheli zabo. Bahlala besithembisa ikusasa engafikiyo,” Tafadzwa, Warren Park.‘Sesiphenduke izipoko ezweni lethu ngoba abantu esazikhethela ukuba basikhokhele sebasikhohlwa. Sifuna abantu abazi ubuhle lobubi ukuba basikhokhele. Isimo esikiso sifana lomuntu olala ngomhlubulo munye, kufuze ubuntshintsha umhlubulo,” kutsho ugogo oseKadoma. Izakhamizi ezinengi zithe induna zabo sezisetshenziswa ngabezombangazwe bona bafuna ukuthi induna zabo zivunyezwe ukuthi zilalele izikhalazo zabantu ababakhokhelayo.Abazali abanengi abavela ezindaweni ezehlukeneyo ezavakatshelwa yiWOZA bakhonone ngokuthi abantwana babo okuthiwa sebekhulile ngokuba lemnyaka eyitshumilesitshiya galombili abenelisi ukuzingcina bathi bafuna ukuthi imnyaka yokuthi umntwana usekhulile ikhweze isiwe ku25 years.


Silenjongo asenzeni kanyekanye


Where there is a will there is a way- WOZA has a way. We need you to walk it with us


Join WOZA by sending your application letter to P.O. Box FM 701 Famona Bulawayo. Tell us who you are and why you want to join WOZA. Write in any local language. Send us a self-addressed with postage stamp for us to send your Sisterhood Promise. Once you have signed this and posted it to us we will send you your membership card in the second self-addressed and postage paid envelope. We will then bring you into our WOZA family


Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *