Ndebele 23-11-2006


Uhulumende we MDC uzathungatha umnotho owatshonthwayo.
Ngu GIFT PHIRI
EHARARE - Ibandla le MDC lithi lizacela iSouth Africa lamazwe aphetsheya ukuthi aphathise ukulonda umkhondo wezimali ezatshontshwa nguMugabe leziquphayezi zakhe


ezigcwele inkohlakalo, zathukuzwa ngaphandle kwelizwe. IMDC ithe izacela amagqwetha azimele wodwa ukuthi adingisise inotho yeziquphayezi zeZanu(PF) engaphandle kwelizwe. Lokhu kuphume ngasese ngephetshana leMDC elibonwe yi The Zimbabwean
I MDC ithi iyazi ukuthi kulezimali ezikhutshwe ngentutshana yiziquphayezi zeZanu PF) zayathukuzwa eEurope le America lapho ezizatholisa lezi zixhwali inzuzo enhle.
Lelo phepha elilotshwe lugatsha lwe MDC olukhangelane lezochwayisiso (Policy and Research) lithi kulobufakazi obugcweleyo obokuthi iziphathamandla zikahulumende zitshontshile kakhulu.
Ibandla leMDC liza sebenza labama bhanga omhlaba agoqela iWorld Bank, IMF kunye le European Union kumzamo wokuchaya obala ukuthi izimali ezaziphiwe ilizwe ukuthi lincede abahluphekayo zacina sezisemabhanga amasela eZanu(PF).
I MDC ayizange ithande ukuqamba amagama, kodwa ithe iziphathamandla zizame ukucatshacatsha ngokube zitshudukisa imali yazo lapha lalaphaya ukuze ibhanga lesizwe lingananzeleli ukuthi kulobusela lapha. Kukhanya ingathi limali ifika eSouth Africa kuqala. Kulapho okusuka kucandwe khona ubudlelwano lamabhanga omhlaba okwamanje angabhemisani leZimbabwe.
IMDC ithi izaphathisana le Switzerland ukulonda umkhondo wengcebo yamasela ngaphansi komthetho weUnited Nations Convention, othi imisebenzi yenkohlakalo ilicala. Lesi sivumelwano senza ukuthi imali etshontshiweyo ibuyiselwe emazweni etshontshwe kuwo.


Umumbu wesizwe usuphansi kakhulu.
E HARARE – Noma nje uhulumende ezamile ukuthenga umumbu kubomakhelwane, umumo wesizwe ususesimeni esesabekayo kakhulu uma silandela umbiko ophume kuviki ephelileyo.Amaphepha kahulumende ahlabe umkhosi athi kule 2,000 tonnes ze150,000 tonne eyathengwa eSouth Africa ezafika ekhaya ngoLwesithathu ukuzohlenga isiphala selizwe (GMB) okwamanje esikhala impukane. Isivumelwano salolu ncedo sikhona sizabekwa obala emphakathini. Ingcitshi zibika ukuthi yiSouth Africa kuphela engenelisa ukucuphela iZimbabwe okuyingcebetshwana nje kokubamba ithumbu.
“Uhulumende we Zimbabwe usebuye njalo watshaphaza uhlelo lokungenisa ukudla elizweni,” kutsho injingalwazi yezomnotho ehlala eHarare ethe mayuyu, ingabethwa ngegama., Itshele iThe Zimbabwean yathi “Ukudla okuzayo akunganani cha. Uhulumende ubekade elibele ngamanga etshela abantu ukuthi ukudla kunengi. Uthe esevuma ukuthi ubelamanga, ukudla okunengi besekwabiwe kudala.Okwamanje ukudla okukhona akwaneli ngitsho amaviki amabili.”
“IZimbabwe ukuphalala ingaphalala, kodwa akulamali yamanye amazwe yokuthenga lokhu kudla. Noma kungathengwa akula mafutha ezimota zokuhambiza lokhu kudla ebantwini,” kutsho injingalwazi yezomnotho.
Okwamanje uhulumende kumele agambele isiphala nge 600,000 tonnes, nanku isivuno sehle saba ku 450,000 tonnes lonyaka kukanti ke uhulumende engakatshaphazi ngo2001 saba yi2.04 million tonnes.I UN’s World Food Programme idinga iUS$60m yokudingela ukudla abantu abangu 600,000 ababhekane lendlala embi kakhulu emaphandleni.
Amaphepha athi uhulumende usethethe ngamandla i36,000 tonnes yomumbu kubalimi akade besala ukuwusa eGMB.
Umumbu odlula i 6,000 tonnes uthathelwe ipulazi eliphethwe yiGerman. I German Embassy izamile ukutshaya phansi ngedolo kwehlula. Kukhanya njalo ukuthi umumbu omnengi othethwe ngodlakela ngolithanga olinyelwa ukudliwa zinkomo, ongaqhelanga ukudliwa ngabantu. Intatheli yethu.


Sebewuhlinzele ezibini umculo wenhlokomo.
Ngu GIFT PHIRI
EHARARE – Umculi wenhlokomo oweCanada u Viomak, okwamanje oseHarare uvula abantu inkophe ngenhlamvu ezichaza umumo welizwe okwamanje olengele egodini.

Umculi u Viomak uthi Happy 83rd Birthday President Mugabe (Bones of a 30 year old
Idlalade lakhe elithi Happy 83rd Birthday President Mugabe (Bones of A 30-Year-Old), elethulwe eZimbabwe kuviki ephelileyo liloqoqo lwezingoma ezithatha umoya zihlabe inhliziyo. Zikhuluma ngelizwe eliphakathi kodubo labakhokheli abangafuni ukutshuduka ezihlalweni ngoba besancinda. Lezi zingoma azivunyelwa ukudlala emoyeni emsakazweni wesizwe.
UViomak ukuzinga lwentatheli kunye labamabandla aphikisayo abahlezi behlukuluzwa njalo bebotshelwa ukuba lemicabango ehluke kweka hulumende.Lelidlalade elilezingoma eziyisitshiya ngalombili lilengoma ethi Inzwa Mugabe (Lalela Mugabe), Mugabe Usambozvinyengedza (Mugabe ungazikhohlisi), kunye lethi Mangwanani Baba (Livuke njani baba).Leli dlalade libalula into eyodwa qha, ukuthi uMugabe kumele ahambe khona manje ilizwe lingakonakali laphela du.
UViomak uthe: “IZimbabwe likhaya lami. UMugabe kumele azi ukuthi leli lizwe alidalelwanga yena cha.”
Amadlalade kaViomak atholakala emawofisini eMDC eHarare . Amakampani athengisa izingoma alile ukwamukela lelidlalade esesaba ukutsha iminwe.
UJohn Mokwetsi weStandard Weekly uthe imisakazo yeZimbabwe isihle yavalela phandle izingoma kunye lemidlalo etshengisa imizwa yabantu ngezombusazwe.
Isimanga yikuthi noma nje lezingoma kunye lale midlalo ivaliwe emsakazweni, ilokhu isala ifika ebantwini. UMokwetsi uthe ukuzama ukuvala lezi zingoma lemidlalo kwenza abahlabeleli labadlali babe lodumo olukhulu.
UHulumende weZimbabwe akafuni kusolwa.Kusukela selokhu waphosa waphunyukwa ngumbuso ngo2000, uMugabe lebandla lakhe sebethule imithetho elukhuni yokwenqabela izwi likazulu.
AmaZimbabwe amanengi afisa ukuthi abahlabeleli bahlabele kakhulu ngomumo okhona elizweni. Abantu abanjengo Mokwetsi bakholwa ukuthi abahlabeleli labadlali kumele bakhulume bekhululekile.
“Okwamanje abantu bayesaba. Abahlabeleli bakuqhelile ke ukugcwigcwiza ezingomeni zabo.Amazwi abo ayaphuma kodwa awacacisisi,” kutsho uMokwetsi ekhuluma leThe Zimbabwean. . “Thina sikholwa ukuthi abahlabeleli akumelanga batshaye inja befihla umqwayi. Kumele babethe izinto ngamagama azo. Uma behlabela ngempilo , akulandlela abangaceza ngayo ezombusazwe. Kababe yilizwi leziswe.”


Saze senyanyeka isibhedlela
Ngu NETSAI MLILO
E FOLOSI. – Izihlobo zezigulane ezisesibhedlela seFolosi ziyakhathazeka kakhulu ngomumo owenyanyekayo izigulane ezigcinwa kuwo. Zithi esikhundleni sokuthi izigulane zisile zilakho ukuthola imikhuhlane emitsha enjengesihudo.
ULindiwe Moyo ulesihlobo sakhe esikulesi sibhedlela.Sona sangena lapha ngomkhuhlane wofuba.
Uthi efika lapha kuviki ephelileyo umkhwenyabo waba lenhlanhla wathola umbheda kunye lelenjana lokwembatha lengubo eyodwa. Kuze kube manje izingubo zakhe azika tshintshwa. Ulala engcekezeni.
“Iziphathamandla zesibhedlela zala ukuthi ngithathe lezi zingubo ngiyezihlamba kumbe ngibuye lezinye ezihlanzekileyo. Zathi noma kungelasepa esibhedlela angeke zithathwe lezi zingubo ziyehlanzwa ngaphandle. Ngeke njalo bemukele ezivela phandle. Umkhwenyethu uyahlanza njalo kasenelisi ukuzihambela esambuzi. Bona ke ukuthi umumo unjani. Useze elezilonda ngokulala celelinye. Kuyesabeka esikubona lapha.”
Njalo lesi sibhedlela siminyene kakhulu. UDube , omunye wezakhamizi uthe izigulane ziyafika 50 ewadini eyodwa. Iwadi nganye ilemibheda engu 15. Kutshoke ukuthi izigulane ezinengi zilala phansi.
Izigulane zibhadala i$2 000 ngosuku. Akubonakali uncedo ezilutholayo. Imithi engabhadalelwayo ngeyo fuba lokuphungula ubuhlungu. Izigulane ziyazithengela imithi lama bhanditshi lamajekiseni kunye lama gloves ezitolo zemithi.
Omunye umongikazi wako Bulawayo uthi unina wake wangena kulesi sibhedlela. Uthi ngemva kosuku nje wahle wacela ukuthi akhutshwe ayombheka yena ngekhaya. Akula ncedo ngitsho ayeluthola ngaphandle kombheda. Sa sizithengela yonke into okugoqela amajekiseni lemithi. Uthi wakubona kungcono ukuthi ayomkhangela engekhaya.
Umumo lo kukhanya ukuzo zonke izindawo elizweni. Abantu abanelisi ukusa izigulane zabo kubo dokotela abazimele bodwa


Amafutha okupheka awasabonwa.
E HARARE – I Olivine Industries isizake ime ukwenza amafutha okupheka ngoba i izinto zokuwenza azisabonwa.Lo ngumbiko ophume kule iviki.
Noma isikhulumeli sale kampani singatholakalanga,,abangaphakathi bathe iOlivine Industries isizake ime ukwenza amafutha okupheka ngenxa yokusweleka kwendumba ze soya kunye lentanga zotshinda. Indleko eziya zisenyuka sezibangele ukuthi iOlivine Industries ike ime ukwenza amafutha okupheka kuze kube ngu 2007.
“Ngeke sithenge phandle ingxenye yakho konke esikufunayo ekwenzeni amafutha. Okokwenza amafutha akusatholakali, njalo sibhekane lobunzima bokuswela imali yamanye amazwe.Lokhu sokwenze ukuthi sike sime kancane ukwenza amafutha umumo uze uthuthuke,” kutsho esinye isiphathamandla esicele ukuthi singabethwa ngegama nanku asivunyelwa ukukhuluma lentatheli.
Iziphathamandla zemisebenzi zithe ukwala kuka hulumende ukuncedisa amakampani azimeleyo nge soya beans le cottonseed sekwenze ukutshi amakampani aphephele kwezinye izindawo into ezakwenza ukuthi intengo yamafutha okupheka yenyuke njalo. Lokhu kuzaletha ubunzima ebantwini.
Lolu dubo selubangele ukuthi amafutha la athengwe eMozambique le China.- Intatheli yethu

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *