Ndebele Translation 25-01-2007


Umtwetshulwa: U Editor Muza (13) wenza izinombolo emdulini wekhaya lakhe e Hatcliffe. Yena lo Kenedy Magomba (10) kwesokhohlo, ngabanye baba


ntwana abangasenelisi ukuya esikolweni ngenxa yokukhwezwa kwe school fees.
Amacence acasula amapholisa
Ngu BAYETHE ZITHA
KOBULAWAYO – I Zimbabwe Republic Police (ZRP) isiyethule umthetho omutsha owokuthi amapholisa angelazikhundla kumele ahambe egqize amacence okubabalula ukuthi bangobani ukuze enqabele inkohlakalo phakathi kwamapholisa
Abangaphakathi esipholiseni batshele iThe Zimbabwean ukuthi loluhlelo lwaqala ngo September 2006 njalo luya lusiya phambili ngamandla.. UCommissioner Augustine Chihuri usetshele iziphathamandla zamapholisa ukuthi zithathele amanyathela alukhuni lawo mapholisa azakwala ukulandela lomthetho.
“Ngesikhathi lomthetho usethulwa kumnyaka ophelileyo wawuqondiswe ikakhulu emapholiseni emgwaqweni.Ngemva kwalokho u Commissioner wawuguqula lumthetho ngo December wagoqela wonke amapholisa angelazikhundla. Kumanje abakhulu baphakathi kokuncedisa amapholisa ukuthi ahambe ayefolela la macence alamabizo kunye lenombolo,” kutsho omunye usipikita wamapholisa koBulawayo.
La macence athungelwa esifubeni se jesi kumbe iyembe le bhatshi kunye le blouse yabesimame. Amapholisa amancane la kukhanya ake azama ukwala ukusebenzisa la macence.Kodwa okwamanje akhanya ephakathi kokuphithizela ukuthi athole la macence kunye lezinombolo. Lokhu kunge nxa yokuthi o Sayijeni Meja abatsha besebelandelela la mapholisa, bewajezisa uma etholakale engawulandeli lomthetho.
“Kulusizi ukuthi u Commissioner, oyehluleka khona ukusipha ama yunifomu kunye lokusengezelela iholo uphakathi kokubumba okuyimithetshwana kwakhe kokusihlukuluza. Kumanje sizathungela la macence phezu kwama raburabu la u Chiwuri ezihlalele eHarare engacabangi ukusidingela ama yunifomu amatsha,” kutsho omunye wamapholisa amancane.
Umsekeli wesikhulumeli samapholisa u,Chief Superintendent Oliver Mandipaka, uvumile ukuthi kulaleli nyathela eselithethwe. Uthe lelinyathela lizaphungula ukuganga esipholiseni lenze ukuthi amapholisa aqhube kahle imisebenzi yawo
Omunye wamapholisa uthe leli nyathela ngelokuvala amapholisa umlomo njengoba inengi lawo beseliqalile ukukhonona ngezomnotho welizwe.osufadalele.
“Bafuna ukusithulisa ngoba bayakwazi ukuthi siyakubona ukuthi zonke inhlupho esilazo zibangelwe yilelixhegu okuthiwa nguMugabe esibanjwa ngamandla ukulivikela. Manje thina asisoze sithule. Akulanto ezasehlela singakhuluma,” kufunga elinye lamapholisa.
Amapholisa alezikhundla eziphansi agoqela o Assistant Inspector, Sergeant kunye labo Constables. Laba u Home Affairs Minister,uKembo Mohadi le CIO ibabachaza njengabantu abangasekeli uhulumende.


Ukwalela esikhundleni kuka Mugabe kudala ukuxokozela ngaphakathi
EHARARE – Ibandla elibusayo iZanu(PF) selibeke iviki yokucina ku March njengeviki iCentral Committee ezahlangana khona igcoba umthetho omutsha wokwedlulisela ukhetho lukamongameli ku 2010
I The Zimbabwean itshelwe ukuthi i Politburo izahlangana kuqala mandulo kuhlangane iCentral Committee. Le mihlangano iza ngemva komhlangano we
Goromonzi National People’s Conference obanjwe kunyanga ephelileyo.
Abangaphakathi kwe Zanu (PF) bathi kulomkhankaso omkhulu wokuthi iParliamentary term ibe yiminyaka emibili. Lokhu kuzavula umkhandlo wokuthi ngo 2008 abantu baye votela amalungu ephalamende kunye lomongameli. Iphalamende iphela ngo 2010 kukanti ithuba lika mongameli liphela ngo 2008.
IZanu (PF) ibizama ukwedlulisela ukhetho luka mongameli ku 2010 ukuze luqondane lokhetho lwamalungu e phalamende ngo 2010.
Kukhanye ke kulokukhonona ngaphakathi kwe Zanu(PF). Abakhokheli bezinye inhlangothi batshaya phansi ngenduku bethi ngeke bavume kwenzeke inyala elinjalo.Bathi bazaphikisana lomzamo wokuthi ithuba lika Mugabe lengezwe.
Umthetho wokuqondanisa ukhetho luka mongameli kunye lolwamalungu ephalamende wavunywa ngama province ayisitshiyagalombili waliwa ngama province amabili.
Umumo wezombangazwe usubangele inguquko ebanzi. Inhlangothi zombili ze MDC kunye leSave Zimbabwe Campaign sezithe zizawuphikisa lomthetho ngokutshengisela okukhulu.
Isikhulumeli se Zanu(PF) u Nathan Shamuyarira uthe i central committee izacubungula imiphumela yentethantethwano mayelana lomthetho wezemigodi kunye lezomnotho kwabanengi. – Intatheli yethu


Imali yokwelatshwa iyenyuka, ukutshengisela kuqhubeka.
EHARARE – Uhulumende we Zimbabwe usengezelele imali yesibhedlela ngokuphakathi kwe 50% kusiya ku 100%. Kumzamo wogatsha lwezempilo wokumelana lendleko eziphezulu kunye lokuthola imali yokubhadala amadokotela okwamanje aphakathi kokukhalala imisebenzi.
Ukwenyuswa kwe mbadalo ezibhedlela kuhambelana lembadalo ye
National Association of Medical Aid Societies.Lokhu kuchasiswe ngu deputy minister of Health and Child Welfare uEdwin Muguti.Uthe ukwengezwa kwembhadalo yesibhedlela yiyo indlela engaphathisa ugatsha lwezempilo ngemali. Lokhu kwenyuswa kuza ngemva kokuba uhulumende ebumbe istatutory instrument 263/2006 esinqume imbhadalo yokubhaliswa kwezemithi ngaphansi kwe Medicines and Allied Substances Control Act.
Odokotela abaphakathi kokutshengisela bathe hatshi bo , angeke batshede noma bengaze basongelwe bathini. Odokotela bathi bafuna ukuhola i$5million kunye lamanye ama allowances. Okwamanje udokotela uya emzini wakhe le $56 000
UMuguti uthe kukholakala ukuthi ukwenyuswa kwembadalo yesibhedlela kuzavuselela ezempilakahle okwamanje esezifadalele. Wale wemba phansi wathi kungamanga ukuthi usongele ukuxotsha amadokotela imisebenzi. – Intatheli yethu


Ibhanga lwezomhlabathi lithi cha , alilahlanga abalimi.
EHARARE – I Land Bank iwophikile umbiko othi isilahle abalimi yaqoma ukugxila kuzikwelede zesikhatshana okukhanya zibuyisa inzuzo masinyane. Lelibhanga lithe cha bo , lona selengeze nje kuphela ezinye izindlela ekusebenzeni kwalo.
Lokhu kuphika kuza ngemva kokuba abalimi abancane behlabe umkhosi bathi “Nanto ibhanga lisilahla bo.”Selokhu ibhanga leli lazimela lodwa abalimi akade bencedakala kulo okweminyaka sebencitshwa izikwelede. Bancitshwa kungenani lokuthi bebebhadala njani izikwelede zabo. Ibhanga alisenani lokuthi lababantu baphiwe lo umhlaba okweminyaka engu 99.
“Akusiqiniso ukuthi siyabandlulula abalimi. Sigijimela emkambo wezemali,” utsho umbiko we bhanga.
Isikhulumeli sebhanga sithe ibhanga lilokhu lincedisa abalimi nge Reserve Bank of Zimbabwe Agriculture Sector Productivity Enhancement Facility. Uthe bayabancedisa njalo abalimi kuhlelo lwe productive sector facility olusekelwa yi siphala selizwe iReserve Bank of Zimbabwe. – Intatheli yethu


Ungaphila kanjani ungela tshukela.
Ngu ITAI DZAMARA
EHARARE – AmaZimbabwe okwamanje sekumele azijwayeze ukuphila engela tshukela. Lokhu kulandela ukuqunywa kwenani le tshukela elenziwa yi Zimbabwe Sugar Refineries (ZSR. I ZSR isilamaviki amabili ingathumezelanga itshukela ezitolo zemadolobheni amakhulu.
Eyomgunyathi iyatholakala nge Z$6000 iphakethe le2kg kukanti ezitolo ibitholakala nge $1 500 kusiya ku $2000 uma ibithe yabakhona.
Abaphathi be ZSR bathi kungenzeka bavale. “Sesehlise kakhulu inani letshukela esilenzayo.Sesilesikhathi eside singahambisi itshikela ezitolo,” kutsho omunye wabo maneja. “Ngenxa yalokho kungenzeka sivale. Udubo esilalo ngolwentengo ehlelwe ngu hulumende engaphansi kwendleko zokwenza itshukela.
Kuviki ephelileyo sike sethekelela i ZSR eHarare. Sithole kungelamsebenzi obusenziwa. Ezinye izisebenzi zazitshelwe ukuthi zihambe emakhaya. Isisebenzi esingathandanga ukuchazwa sithe , “ Sibalutshwana njengoba uyabona. Akulanto eyenzakalayo. Angithi litsheliwe nje ukuthi vele akulatshukela. Sizwa kuthiwa sebecabanga lokuvala.”
Izisebenzi ze ZSR ezedlula i 2000 kungenzeka zilahlekelwe yimisebenzi. Iziphathamandla ze ZSR zalile ukukhuluma le The Zimbabwean ngaloludaba zisithi ziyesaba ngoba kuleziphathamandla zika hulumende ezisanda kwethekelela lindawo ezitshiye zithe kezizwe nje ukuthi intengo yetshukela yenyusiwe kumbe iZSR ivaliwe, bazawukhomba olotshwala.


Registrar ordered to reinstate Ncube's Citizenship (26-1-07)
CIO revolt looming(24-01-07)

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *