News in Ndebele 22-02-07


Umongameli we MDC U Morgan Tsvangirai ezama ukubonisa izacuthe zamapholisa ukuthi umhlangano we MDC uvunyezwe yi High Court
Alubuye ukhetho luka2008 - Tsvan


girai
EHARARE – Umongameli we MDC u Morgan Tsvangirai utsho la mazwi kuzulu kule iviki.. Nanzi ezinye zenhlamvu zakhe:
Ngithanda ukubonga inkulungwane zamaZimbabwe athanda ukuthula, ngokuzimisela ukumelana lohulumende wochuku ngokutsho izifiso zabo. Abantu sebekhathele ngalo umbuso. Abasawufuni. Lokho kufakazwe liqhaza eliphezulu elibe khona kule iviki ekuzimiseleni kwabantu.
NgeSonto abantu beHarare batshengise ukukhula ngokumelana lezikliwi eziphikisane lomthethwandaba obuthe amapholisa angadungi umhlangano we MDC.
Ngiyazizwela iziphathamandla zamapholisa ngoba lazo zibotshwe izandla. Yikho zahluleka ukulandela umthetho owabotshwa ngumthethwandaba wesizwe, iHigh Court.
Izehlakalo zangeSonto eHighfield zitshengise ukubakhona kwesimo esesabekayo esesigqukule umthetho ngendololwane sathatha izintambo.URobert Mugabe le Zanu(PF) yakhe sebebuthakathaka. Abasawathembi amapholisa. Sebeyame kuzigilamkhuba ze militia kunye lezinye inhlangothi zamapholisa ezizimisele ukulwa lozulu ongelacala.
AmaZimbabwe athanda ukuthula. Yikho nje bengathandanga ukukhupha lo uhulumende ngodlame kumbe ngezikhali. AmaZimbabwe akholwa ukuthi uhulumende ukhutshwa ngendlela yokhetho olukhululekileyo. Inguquko sizayithola ngokuthula hatshi ngodlame.
Umumo utshengisa ukuthi isikhathi sesitshayile manje.MaZimbabwe isizwe sithi ngaphandle kokuthi isizwe sibambane silwisane lomcindezeli, sizawela emgodini ongelamkhawulo. Amabandla wonke ezombuso ayavuma ukuthi lombuso okhona awusisi ndawo. Siseliweni. Ngaphandle kokuthi sizikhiphe kulo mumo esikuwo, sizalahlekelwa size silahlekelwe layibuntu bethu.
Bakwethu, sibhekane lokhetho luka 2008. Silethemba lokuthi sizakuba lethuba elihle lokuguqula umumo esikuwo, sembele izolo ledlule, sibhekane lenguquko.
Sizimisele ukungena kukhetho lukaMongameli ngaphansi kwesisekelo esitsha ukuze siphe abantu ithemba. Asiluhloniphi ukhetho olulemiphumela esolisayo.
Nansi isikhathi bakwethu. Asimeni ngezinyawo.Asilanhloni zokudinga usekelo ebantwini. Sizaphuma kuloludubo ngokusukuma sithathe amanyathela afaneleyo.

Amapholisa aphikisa isinqumo somthethwandaba.
NGU ITAI DZAMARA
EHARARE
Ngadana kakhulu ngihlangabezwa yingxabangxoza ngifika enkundleni yeHighfields ngeSonto.Amapholisa ayesabalele indawo yonke. Inkundla yayivaliwe,abantu bephenduka benxapha okwamagama. Ngathola inkokheli yeMDC uMorgan Tsvangirai ephikisana lamapholisa ephethe isinqumo somthethwandaba esimupha imvumo yokuqhuba umhlangano.
Kusenjalo kwabe kuthutsha izimota ezinkulu zithwele amapholisa edlula 200, ehlome aphelela. Masinyazana nje kwa sokonakele. Amapholisa ayesethela abantu ngentuthu ehlengezelisa izinyembezi. Amanye ayethela abantu ngamanzi. Babesebenzisa izimota zokulwa ezathengwa eIsrael.
Kwakungani yi bhayisikopo uma ubona izimota zempi ezilitshumi lamapholisa esilwa labantu abangahlomanga. Babathela ngentuthu langamanzi bebaxotsha njenezinyamazana. Baphaphatheka abantu ababengahlomile. Amapholisa angena lezitolo kunye lesontweni eseduzane leMachipisa ayatshaya abantu abangelacala.
Ngesikhatshana nje kwasekusele amapholisa kuphela eZimbabwe Grounds kunye lendawo eziseduzane. Abantu abanengi abagoqela omama, abantwana , amaxhegu kunye lentsha babelele emgwaqweni belimele kakubi.
Ngiyakhumbula uJangano esithi “Sebenqobile ,manje selingabuyela emhlanganweni wenu.” Ngiyakhumbula njalo umphathintambo wezomvikela uDidymus Mutasa esithi “Uhulumende uzimisele ukubhidliza imizamo yobuzanka yokudala ingxabangxoza.”


Ukuthakazelela iminyaka emihlanu yothando olunzima.
NGU MAGODONGA MAHLANGU
KO BULAWAYO – Ngabotshwa mhlaka February 13 enkabadolobho lako Bulawayo.ngemva koqhanqalazo lweWOZA olwandulela iValentine’s day le People’s Charter ethi ” Impilo enhle ebantwini yakha iZimbabwe engcono.”
Ngavalelwa amalanga amabili esitokisini sami ngedwa eBulawayo Central Police Station. Kwakulandelwa umthetho ka Officer in Charge CID Law and Order, okuthiwa ngu G. Ndlovu.
Ngesikhathi amapholisa esibopha asitshaya kakhulu. Bafola ezitepisini ezikhuphukela ezindlini eziphezuku . Uma sisedlula sasitshaywa kakubi ngamapholisa odlakela. Babesitshaya ngemiqwayi yesipholisa.
Abanye babanjwa ngamandla ukuthi bahlohlele amalembu alemibhalo ye MDC emilonyeni yabo, ngaleso sikhathi betshaywa ngamampama.
amiswa ezindongeni eCentral Police Station. Asitshelwanga ukuthi icala lethu la liyini. Sahlaliswa phansi sibuthene okwamatsiyane phambi kwe wofisi kaNdlovu. Asivunyelwanga ukuxhumana lamagqwetha ethu.
Mhlaka February 15 ngezwa elinye ipholisa likhuluma ecingweni lisithi, “Ngawufundela lumsebenzi. Angilandaba lokuthi ungu PG kumbe iCIO. Ngingamedlulisela ku Law and Order kuphela.’ Ngaqhuqha sengicabanga ukuthi ngizathathwa ngiyebulwa njengokusongelwa kwami ngaphambilini.
Ngabuyiselwa eBulawayo Central lapho engezwa khona icala lami kunye lalabo abangu 140 enga ngilabo.
Kuthiwa sasephule isimiso sika Section 46 obalwa lo Section V of the schedule to the Criminal Code.
Sathi siphuma esitokisini sadumisa uThixo ngokusikhupha siphila. Ngiyababonga abangane bethu abasilindayo, ngigoqela lamanye amapholisa esimunye ekulweni lombuso wochuku.

AmaCIO ajezisa umbalisi ngenxa yokukhalala kwababalisi umsebenzi.
EHARARE – Uhulumende usethumele ama CIO ukuthi ayekulwa lababalisi asebengene kuviki yesine bebeke itshoko phansi.
“Ababalisi bakhathele ngalababantu ababachamelayo besebesithi hatshi lizulu liyana,” kutsho u Takavafira Zhou ongumongameli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) .Utsho lokho efunga egomela esithi ukutshengisela kwababalisi ngeke kuze kuqedwe yikwethuselwa.
Omunye umbalisi weChitungwiza ukhulume kabuhlungu ngochuku aphathwe ngalo yizinja zikahulumende , iCIO. ” Bangithatha bangisa emawofisini abo. Bafika bangethesa umlandu wokuthi ngu Tony Blair othe sitshengisele. Bathi u Tony Blair uthe senze lokhu ukuze siwise uhulumende. Ngakwala lokhu. Bangitshaya bangifaka ugetsi ezinyaweni kunye lemaphambilini.Bangikhulula bangipha umlandu wokuthi bonke ababalisi engabakhuthaza ukuthi bakhalale imisebenzi babuyele emisebenzini ngosuku olulandelayo.”
UJohannes Kuyedza ufundisa eKuwadzana. Uqale lumsebenzi ngo 2000 esuka eMkoba Teachers College.
“Okwamanje iholo lami lingaphansi kwe Z$100 000 .Sizwa kuthiwa lingengezwa lifike ku Z$180 000,” utshele iThe Zimbabwean.
“Awutsho ke ukuthi imali engako ingangenzelani njengoba umthelo wendlu lapho engihlala khona uyi $250 000. Okubuhlungu yikithi uhulumende usinikela ngama CIO esikhundleni sokuthi alalele izikhalazo zethu.”
Uhulumende usethembise ababalisi ukuthi uzabengezelela iholo. Bazabe besukela ku$180 000. Abameli bababalisi bathi bazoyicela isivuthiwe.. Bahole ke izolo 21-02-07). Angazi kumbe bayitholile. I PTUZ ithe kuzakuba lomonakalo bangathola ingcekeza kuma pay slips.
Umphathintambo wezemfundo u Aenias Chigwedere ube nguntamo ayipheqeki esenza sengathi uvikela abazali ekutheni bengabhadali imali yesikolo enengi .- Itai Dzamara

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *