Abafundisi badla ubhedu ngokhetho

Inhlanganiso yabafundisi beningizimu yezwekazi le Africa idla ubhedu ngenhlelo zokhetho oluzayo emazweni akuloluhlangothi lonyaka langomnyaka ozayo.

Abafundisi laba, ababumbane kuhlanganiso ye Southern African Catholic Bishops’ Conference, ehlanganisela abafundisi bamaRoma bakwele Botswana, iSouth Africa kunye leSwaziland, bathe sebehlanganise amaqhinga bakubona kufanele ukuthi bahlaziye ukhetho lunye ngalunye oluzabanjwa kuhlangothi lolu. Amazwe ase Africa, ikakhulu lawo abuswa ngamaqembu alwela inkululeko njengeZimbabwe, asekwenza insakavulela ukuvimbela intando kazulu ngokusebenzisa udlame nxa kuyiwa kukhetho.

Abe SACBC bathe njengoba sokungu “qhude manikiniki” kumazwe azangena okhethweni, kunengi okungachitheka nxa inketho zingabanjwanga kahle, kulandela udlame, lokwethuse-lana. Abafundisi laba batholakala njalo kunhlanganiso ye Inter-Regional Meeting of the Bishops of Southern Africa (IMBISA) ehlanganisa abafundisi bamaRoma abavela kumazwe athi South Africa, Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambique, Angola, Sao Tome and Principe, Namibia kunye leZimbabwe.

“Sithi ohulumende bohlangothi abalungiselela ukhetho kababe lesiqiniseko sokuthi ukhetho lolu lubanjwa ngokulingana njalo ngokuthula,” kutsho umfundisi uNubuasah wase Francistown, okhokhela iIMBISA.

“Sesikubonile ukuthi udlame luqhakaza kanjani umphakathi wethu mihla lamalanga, njalo lubavimbela intuthuko lekhono labo lokuphila ngcono.”

Uthe abafundisa be IMBISA bazakuba ngabanye abazahlaziya ukhetho kuwo wonke amazwe la azalubamba. Abafundisi laba babuye njalo bapha ohulumende lamabandla ombangazwe umlando wokugcina ukuthula anduba ukhetho lubanjwe, phakathi kwalo kunye langemva kwalo. Babuye bathi iSADC kufanele ibone ukuthi zonke indlela zayo zokubamba ukhetho oluhloniphekileyo ziyalandelwa njalo ziyahlonitshwa.

“Ukhetho lulamaginqigonqo njalo thina njengabafakazi balokho, silethemba lokuthi ohulumende bazohlonipha inldlela zonke zeSADC ukuze impilo lezithunzi zabantu bonke zihlonipheke,” kwengeze umfundisi Nubuasah.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *