Kambe asasekhona yini amapholisa-kuzwa?

“Amapholisa asebenza ngokuzikhandla kufanele abatshazwe, abuye aphiwe izicoco mgceke ukuze umphakathini uwujabulele umsebenzi wawo.”

Lokhu kutshiwo ngomkhulu wamapholisa eMpumalanga yaseMashonaland, usikomitshi-msekeli uRonald Muderedzwa.

Lokhu kuvusa umbuzo othi; kambe nga esasekhona yini amapholisa-kuzwa kuleli, kumbe sokusele okungobabambeni kuphela? Ingwane zamapholisa akuleli ziqukethe imitsho ethi phecelezi, “ngenxa yoMthetho”, “ngenxa yeLizwe”, “ngenxa yaBantu”.

Kodwa ngalokho osokusenzakala namhlanje ngaphansi kukaSikomitshi uAugustine Chihuri, okwaqala ngo 2000, amapholisa aseguquke kulokho obekusenza sizigqaje ngawo, aba yizigebengu zikaMongameli uRobert Mugabe lebandla lakhe le Zanu (PF). Umthetho asewumela usuyilowo ogqilaza abantu ukuze iZanu (PF) yalele embusweni, ilizwe sokuyikuphela lelo elizahlala libuswa ngu Mugabe, kukanti abantu sebengabalandeli balelibandla kuphela.

Ukumemezela kuka Chihuri ethi yena ungowe Zanu (PF), ubudlwangu-dlwangu bamapholisa ebantwini, ubukhohlakali obuphezulu kunye lamacala amanga akhandelwa abamabandla aphikisana le Zanu (PF), intathelizindaba, izisebenzi labantwana besikolo kubonisa ngokusobala ukuthi amapholisa asephambukile emsebenzini wawo njengokuse sisekelweni sombuso.

Pho uMuderedzwa yena ubekhuluma ngawaphi? Lawo akhubeka ezinyaweni zezigebengu ezinkulu ezidingwayo ezinjengo Joseph Mwale esiyabopha amasela embuzi abesefuna ukubatshazwa ekupheleni kwenyanga? Amapholisa aqotho angeke abe yilawo athumba abuye aphathe ngochuku izakhamizi ngoba zikhethe abakhokheli ezibathandayo, lawo atshaya abesifazane ngoba behamba besipha abantu amaluba ngosuku lokuthandana, kumbe lawo athumba owesifazane olwela amalungelo abantukazana abuye amgcine ehlathini okwemihla lamalanga.

Amapholisa-kuzwa yilawo afana loTafadzwa Gambiza, owake owabopha uEmmerson Mnangagwa lowayemmele okhethweni, uJuly Moyo ngo 2005, ngoba bebezama ukuqila okhethweni, wabuye wala ukubanjwa ngamandla ukuthi akhethe uMugabe ngo 2008, lapho abanye bakhe bagoba uphondo phambi kwenkokheli zabo.

Kuyibuwula buka Muderedzwa ukuthi akhulume ngokukhunga amapholisa-kuzwa lapho inhlanganiso ezinengi ezinjenge Amnesty International le zisawasola amapholisa akuleli ngenkethabetshabi yawo kunye lobukhohlakali.

“Amanye amapholisa azizamela inhlanhla nje njalo ayazi ukuthi inkokheli zawo zisebenzela I Zanu (PF). Ukuzwe ajabulise lezingqwele zawo ukuze akhutshulwe emsebenzini, agijimela ukuphetha umthetho abuye ahlukumeze abalandeli labakhokheli be MDC labalwela amalungelo oluntu,” kutsho olwela amalungelo abantu njalo eligqwetha elaziwayo, uDewa Mavhinga, umxhumanisi-nhlelo we Crisis in Zimbabwe Coalition. “Elinye ipholisa elake langibopha laziqhenya ngokuthi lizokhutshulwa emsebenzini ngokukwenza lokho.”

U Blessing Vava we National Constitution Assembly uthi ukungazi umthetho akusiyo imbangela yokwehluleka umsebenzi kwamapholisa.

“Ayawazi umthetho ngoba ayawufundiswa nxa esafundela umsebenzi. Asuka nje agxamukele kwezombangazwe,” kutsho uVava.

Isikhulumeli sezombusazwe, u Pedzisayi Ruhanya, uthe amapholisa e ZRP asephambuke alandela abombangazwe endaweni yokusebenzela uzulu.

“Inkinga ayisikungazi umthetho kwamapholisa, yikungawuhloniphi okwenziwa yiwo wonke umbutho wakuleli labakhulu bawo be Zanu (PF). Ukusebenzisa umthetho ukugqilaza kuyinsika ye Zanu (PF) njalo ikusebenzisa njalonje kumbangazwe wayo,” kutsho u Ruhanya.

“Abezombangazwe yibo abakudalayo lokhu, amapholisa ayakwazi okuhle kokubi, kodwa umsebenzi wawo wenziwa nzima ngabanye be Zanu (PF).”

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *