Uhlelo lukhuphula amathemba abesifazane

IZimbabwe izakuba ngelinye lamazwe azahlola ukusebenza kwendandatho yangensitha kwabesifazane, ezakube ilomuthi wokuvikela ukuthelelwana kwesandulela-ngculaza.

Abesifazane abangaba ngamakhulu amane lamatshumi amahlanu, abangelalo leligciwane, bazafakwa indandatho le ensitha zabo kanye ngemva kwenyanga ezine, ehlelweni oluzakwenziwa njalo kwele South Africa, iUganda kunye le Zambia.

Uhlelo lolu lukhokhelwa ngusikhwicamfundo uMike Chirenje, obona ngezifundo zokubeletha kwabomama eUniversity enkulu yakuleli, njalo lujonge ukuhlola ukuthi kambe nga lindandatho ilungile njalo ingalivikela leligciwane kwabesifazane. Indandatho le, ebuthakathaka, ikhipha amafutshana kancane kancane ngenyanga, okupha ithemba lokuthi ingavikela isandulela-ngculaza. Ilemitshana egcotshwe kuyo yonke indandatho, ebikwa ingelabungozi.

UFrancisca Muchemwa we Zimbabwe Women’s AIDS Network, uthe impumela yaloluhlelo izaqinisa abesifazane, abahlala besengozini yokuthola igciwane leli eliyingozi, kukanti okhuluma kakhulu ngeze ngculaza, u Brenda Gundani, ubelethemba lokuthi imizamo le ingasiza usapho lwakusasa.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *