I Zanu (PF) ifuna yonke imigodi

Ibandla le Zanu (PF) lifuna ukulawula yonke imigodi yendayimani kuleli, kutsho elinye ilunga elikhulu lalelibandla.

Ilunga leli, elicele ukungaqanjwa ngegama, litshele leliphephandaba kuviki ephelileyo ukuthi umhlangano osanda kubanjwa yileli bandla ubophe ukuthi kuthathwe yonke imigodi le. “Angazi ukuthi lokhu kuzokwenziwa kanjani, kodwa yikho okubotshiweyo lokho,” kutsho omkhulu lo.

Umthetho olawula ezendayimani, okusaphikisanwa ngawo, uphawula ukuthi ezembiwayo lezi zibekwe ezandleni zamankampani avele esesemba indayimani.

“Inkundla-nkulu ithi kulamanye amankampani avela emazweni afake izijeziso zenotho kuleli aphuma phambili ngokwemba, kungakho kufanele athathwe.” Uveze ukuthi ibandla leli selifake ilihlo lalo kumankampani athi iMurowa le River Ranch, angawe De Beers.

“Sesivumelene ukuthi ibandla lizaqhubeka ngemizamo yokusebenzisa ezembiwayo lezi elizweni, kungakho sitthi ukunothisa uzulu akungebekwe kundayimani kuphela, kumbe ezinye indawana ezinjenge Chiadzwa,” kutsho lowo.

Uthe iZanu (PF) isibeke ukuthi umnyaka lo kufanele ube ngowokuguqula izinto mayelana lokunothisa abantukazana kuleli.

Indawo yase Chiadzwa ibivelele isithethwe nguhulumende yabuye yagcwaliswa amabutho, kukanti amankampani emba lapho, abalisela iMbada Diamonds, akhethwa yileli bandla ngoba abaniniwo bedlelana lalelibandla njalo engawama China. Ukuhlukuluzwa kwabantukazana kulindawo kuyaqhubeka kulindawo kungela kumiswa.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *