Owe Chiadzwa ufunela omkakhe izindlu ezedlula itshumi

Enye indoda yebandla lamapositoli eJohanne Marange, u Philemon Kaiboni, useyale ukuyahlaliswa e Arda Transau, ithi ifunela amakhosikazi ayo alitsthumi lanhlanu labantwana izindlu zesamende ezehlukeneyo.

Imuli ezifika inkulungwane endaweni elemadayimani ye Chiadzwa zasuswa lapho nyakenye zayahlaliswa endaweni yase Odzi, ebingeye Arda.

I Anjin Investments yezizalwane zakwele China, eyiyo emba amadayimani kulindawo, ibithembise imuli le indlukazi elezindlwana ezilitshumi kunye lemikulu elitshumi lane yabafazi balindoda, kodwa yala yemba phansi.

“Angitshelwanga lapho iAnjin yenza leso sinqumo. Mina ngifuna izindlu ezilitshumi lanhlanu ezile zindlwana ezine nganye zamakhosikazi ami,” kutsho lindoda.

Omkhulu wesiqinti lesi, uSimon Sigauke, uthe umhlangano ophuthumayo ubuzobanjwa lo Kaiboni.

“Akufunayo kungadala inkinga enkulu ngoba kulemuli ezinengi ezilamakhosikazi amanengi ezakhelwa indlu eyodwa kuphela,” kutsho uSigauke.

UKaiboni usele epulazini lochago le ARDA, eyindawo abehlaliswe kuyo okwesikhatshana kusakhiwa umuzi omutsha. I Anjin ibisimakhele izindlu ezilitshumi lane ezifulelwe ngotshani kunye lezambuzi zegodi ezilingeneyo endaweni entsha. Izindlu ezingamakhulu amane lamatshumi ayisikhombisa lane sezakhelwe ezinye izakhamizi.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *