Umkhuhlane-ndini uqeda izifuyo

Izifuyo seziphelile lapha ngensindabaphenduli yomkhuhlane ongaziwayo, kukanti abantu besaba ukuthi usungamemethekela kwezinye izindawo.

Izinkomo lezimbuzi kubikwa kuyizo ezihlaselwe kakhulu yilo umkhuhlane, obulala nje ngesikhatshana. Abahlali baka Ward 13 lo 14 balahlekelwe zinkomo eziyisikhombisa kunye lembuzi ezinengi ngenyenga edlule. USavior Mazuru (56) uthe balwa njalo lemikhuhlane edalwa yimikhaza.

“Inkomo zethu ezinengi kakhulu ziyagula, kukanti umkhuhlanendini lo ubulala ngemva kwesikhatshana. Sengibone inkomo ezimbili zisifa ngaloluhlobo,” kutsho lesisakhamuzi.

Wengeze wathi inkomo ziyaqhuqha andubana ziwele phansi zife. “Singa bayanga kukanti kwande ukuthi asingeyeke inyama ibola, kungakho inyama le ihle ithengiswe ngesikhatshana langemali encinyane kubomakhelwana.”Isikhulumeli sikazulu, u Arnold Tifugudza, uthe kuqakathekile ukuthi umphakathi waziswe ngezingozi ngezempilakahle ezilandela ukudla inyama yezifuyo ezizifele ngendlela esolisayo.

“Eminye imikhuhlane ebulala izifuyo ilengozi lasebantwini, kungakho inyama enjalo kufanele ilahlwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemikhuhlane,” kutsho uTifugudza.

Imizamo yokuthola impendulo kwabe Agritex kulindawo yehlule.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *