Imiqondo eqakathekileyo ngesisekelo esitsha

I WOZA isinanzelele izinto ezilandlelayo njengeziqakathekileyo kumalunga ayo:

a) Imfundo yamahala kunye lokufundiswa kwabadala. Kufanele njalo ilizwe liphe imfundo eqhubekayo.

b) Ukulingana kwabesilisa labesintwana lokwesulwa koncindezelo lwamasiko.

c) Umongameli, ongqongqotshe kunye labonobhala baphakade kufanele basebenze amahlandla amabili eminyaka emihlanu ngalinye.

d) Ukuzibusa kwezabelo okukhokhelwa ngabakhethelwe lokho kunye lokuziphawulela ngendlela okumele kusetshenziswe inotho yesabelo sinye ngasinye.

e) Ukwabiwa kwamandla okumgceke

f) Uhlelo lokhetho olusebenza ngentando yenengi le Zimbabwe Electoral Commission elamandla engeziweyo.

h) Ukususwa kwesigwebo sogodo kubomama.

i) Inengi lenkokheli zengatsha lezisebenzi zikahulumende kunye lamabutho kufanele zingasaphatheki kwezombusazwe.

j) Ikomitshini ezabona ngokuthula ibuye ibone ngokuthethwa kwamacala amadala azavumela ukuqhubekela phambili.

k) Ungqongqotshe wezokuthethwa kwamacala lokuphungulwa kwamandla egqwetha-khulu likahulumende.

l) Ikomitshini ezimeleyo ukuze ukwenza kwamabutho kulawulwe.

m) Ugwalo lwamalungelo olukhulisiweyo, olugoqela amalungelo omphakathi, umnotho, ezombusazwe kunye lamasiko.

n) Ilungelo lokubhikitsha lokukhonona kunye lelungelo lenkululeko elivezwe ngokucaca.

o) Umugcwa ovikela inketha-betshabi lendimi zemawofisini ezilitshumi lasithupha.

p) Ukucindezelwa kuleli kwemithetho yamazwekazi eyavunyelwa yiZimbabwe.

q) Inkantolo-Sisekelo leyokhetho.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *