Abongi bazakupha ama ARVs

Isinqumo sika hulumende sokuvumela abongi ukuthi baphe imithi yokuthundubeza ingculaza kulabo ababanjwe ligciwane izakwenza kube lula ukuthola limithi, kutsho omunye omkhulu kahulumende.

Lokhu kulandela inguquko esibekhona egwalweni lokusebenza kwabongi, oluvezwe ngabe Nurses’ Council of Zimbabwe.

Ekuqaleni, abongi bebevunyelwa kuphela ukupha lokho okuqanjwe ngamadokotela kuzigulane. Ungqongqotshe wezempilo, u lokondliwa kahle kwabantwana, u Henry Madzorera, uthe izigulane ezinengi bezisehluleka ukuthola imithi ngesikhathi.

“Sonke siyazi ukuthi silamadokotela amalutshwana kakhulu kuleli njalo besekubulala ezempilo. Lokhu kuzakwenza izigulane zithole imithi ngesikhathi,” kutsho okaMadzorera.

Wengeze wathi lesi sehlakalo sizaphungula inani lalabo abalindele imithi ezibhedlela lasemakilinika.

Ekadeni, abaphila legciwane bebelindela ukuthi udokotela aze avakatshele ezibhedlela zabo ukuze bahlolwe njalo anduba bathole usizo, kukanti ezabelweni ezinengi udokotela ufika kabili nje ngenyanga.

Abe Women and AIDS Support Network bona bathi lokhu kuzasiza labo abagulayo kunye lababongayo.

“Abantu abasezabelweni yibo abebehlupheka kakhulu ngoba izibhedlela ezinengi zinzima ukufinyelela kuzo. Size siye eMhondoro ekuqaleni komnyaka, kwakukhona abesintwana ababekhala ngokuthi amadokotela afika kuphela kanye ngenyanga,” kutsho u Evince Mugumbate we WASN.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *