I Zanu (PF) izibambile kundayimani

Inkokheli ze Zanu zizenzela umathanda ekusebenzeni kwabezokwembiwa, abe Zimbabwe Minerals Marketing Corporation kunye le Zimbabwe Mining Development Corporation, kutsho ophawula ngezomnotho, u John Robertson.

Uthe uhulumende ulahlekelwa yizigidi zezimali zendayimani emigodini yase Marange ngoba inhlanganiso lezi zombili ezilomlandu wokwedlulisela imali yezokwembiwa kuhulumende sezithunjwe yi Zanu (PF).

“Ukwembiwa kwendayimani sokuthethwe yilelibandla. Kwehlukene kakhulu lalokho uhulumende afuna abanu bakukholwe ngoba uhulumende akaselawo amandla, kodwa ibandla leli lilawo njalo imali ehuquluzwayo yabelwana lempimpi zikahulumende, amapholisa lamabutho,” kutsho u Robertson.

“Njengalokhu sesisebenzisa imali yangaphandle, indlela zokutshintshana sezehlukene kancinyane, kodwa sisathanda ukwazi ukuthi imali iseza yini kuleli. Kufanele siqhubeke sikwenza lokho. Sithengisela ngaphandle ezokwembiwa njalo abe MMCZ balomlandu wokusichazela ukuthi kubhadalwa malini uma zithengwa.”

Iqula leli labunjwa ngaphansi komthetho we MMCZ ka Nhlangula ka 1982 njalo iqale ukusebenza ngoMbimbitho ka 1983 ukuze libe yilo lodwa elixhumanisa abathengisa ezembiwayo kuleli, ngaphandle kwe golide lesiliva.

Inkampani le yaphiwa umlandu wokuqoqa, ukuthenga kunye lokuthengisa ezembiwayo ngokwendlela yayo. Kufanele iphe izaluleko kungqongqotshe wezokwembiwa ngazo zonke indaba eziphathelene lezokkwembiwa.

Kodwa kukhanya inkampani le isehlulekile ukupha ubungcwethi ngalokho okwenziwa endaweni yase Marange. Ungqongqotshe wezemali, u Tendai Biti, usekhalaze kanengi ngokufihlakala kwendlela ethengiswa ngayo indayimana yase Marange.

Waphoqelelwa ukuthi ehlise imali abeyihlelele uhulumende ngemva kokwehluleka ukuthola imali engangezigidi ezingamakhulu ayisithupha etholakale ekuthengisweni kwalezi ezembiwayo.

Kulensolo ethi imali yokuthengiswa kwendayimana ingabe isetshenziswa ukusungula olunye udlakela lwe Zanu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo ngomnyaka ka 2013.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *