Ungqongotshe uzitika ngezokulondoloza ezendle

Ungqongqotshe wezokuvakatsha lokuphathwa kahle kwezethekeli, u Walter Mzembi, ngomunye walabo abaphiwa indawo zokulondoloza ezendle ngendlela engacaciyo.

Ugwalo oluvuzileyo olubonisa ngaloludaba, oluveza ngezokubanjiswa kwezokulondoloza ezendle kusiyafika ngenyanga kaNhlangula, luveze ukuthi uMzembi uthole indawo ye Eaglemont, ese Masvingo, okweminyaka angamatshumi amabili lanhlanu kusukela ngomnyaka ka 2008 kusiya ku 2033.

Ugwalo lolu, luthi indawo engama hekithe angu 16,975 iku Mzembi lenye indoda ethiwa ngu Noel Farai. Lokho kumenza abe ngomunye wabakhulu abathole indawo ezinje ngendlela ephandlayo yabuye yathola ukusolakala emhlabeni wonke jikelele.

Amanye amazwe asekhale ngokuthi ukwebiwa komhlaba lokhu sokuxhophe kakhulu izivumelwano zokwenza ndawonye ibhizimusi phakathi kwamazwe kunye lokuvikeleka kwempahla phakathi kwe Zimbabwe lamanye amazwe, osokwenze abaphetsheya bengeza izijeziso zenotho.

UMzembi ngomunye osewuhlabe wawulawula esola ukuhluthunwa komhlaba ngabanye bakhe be Zanu (PF), athi sokuxotshe izethekeli kwabuye kwalulaza ilizwe.

I Masvingo ilendawo lezi ezingamatshumi ayisithupha lasitshiyagalo lunye eziphiwe abe Zanu (PF), kukanti, amatshumi amabili lane aphiwa abantu basenkabazwe, kwathi eziyiskhombisa zapahiwa enyakatho yasemandebeleni ngemadlana engangamadola angamakhulu amabili nje ngendawo.

Lolugwalo lona aluvezi ukuthi indawo lezi zabonakala kanjani lokuthi kambe nga abanini bazo baphiwa imali lapho besuswa.

UMzembi yena ubesenkingeni kwabanye bebandla lakhe, ikakhulu abe Masvingo, abamethesa umlandu wokuba ngumthengisi. Kusenjalo, inengi lenkokheli ze Zanu (PF seliqanjwe njengalabo abathola lezindawo njalo zigoqela umlawuli wamabutho, u Emmerson Mnangagwa, u ObertMatshalagakunye lo Cephas Msipa, owayengusibalukhulu we nkabazwe.

Abanye bagoqela u July Moyo, umsekeli kamongameli u John Nkomo, u Joshua Malinga, u Enock Pourisingazi, igqwethakhulu likahulumende u Johannes Tomana, Engelbert Rugeje, u Titus Maluleke, uJosiah Hungwe, u Shuvai Mahofa kunye lo Munyaradzi Paul Mangwana, uPaul Chimedza, kunye lo Fortune Charumbira balesabelo labo.

Inengi lalaba liphakathi kwezijeziso zenotho emazweni angaphetsheya. Zinengi njalo izinduna esezithole umhlaba ofanayo ngendlela efanayo ezilamagama afana labakhulu beZanu laba, okutsho ukuthi umhlaba lo ubuphiwana ngokwazana. Inengi lalabo ligoqela abako Maluleke, Baloyi, Hungwes labo Nkomo.

Lanxa kulempikiswano ngalokhu, ungqongqotshe wezendle, u Francis Nhema, utshele leliphephandaba ukuthi abantu kufanele bekele ukwenza isiqhotho enkomitshini yetiye, ethi ukuhluthunwa kwalezindawo kuyingxenye yokwabiwa kahle komhlabathi okwaqala eminyakeni elitshumi lambili edluleyo.

“Phambilini kuka 2000, indawo lezi beziphethwe ngabantu abalutshwana, kodwa khathesi seziphethwe linengi. Akungephambanise ukwethekelela kuleli lokhu,” kutsho uNhema.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *