Abalweli babhidliza umhlaba

Ababengabalweli benkululeko sebebhubhise izihlahla zokuhlanyelwa epulazini ebelisazakala kakhulu ngokulima kileli, ele Jack Hulley eningizimu kwedolobho lase Mutare.

Lezinkuni bazithengisela uzulu kulandela ukuthatha kwabo lelipulazi ngomkhonyovu ngesikhathi iZanu (PF) ibithumba khona amapulazi abelungu.

Abalweli laba, asebehluleke ukusebenzisa umhlabathi lo ngendlela eyiyo, baswele okunye abangaphila ngakho ngaphandle kwalezi zihlahla, abaziwisa mihla lamalanga babuye bazithengise edolobheni lase Mutare.

“Kuyadanisa ukuthi ipulazi leli, ebeliyimpilo kwa Chigodora selibhujiswe kanje. Izihlahla ebezizinhle lezi azisekho, kusele kuphela umhlaba omkhulu ongasetshenziswayo,” kutsho u Andrew Masiyazi, umhlali wakulindawo.

Owayengumlweli owazakalyo, u Caleb Mwatongera uthe umhlaba lowo ngowabo njalo abangelawulwe muntu ngokuthi bawuphathe njani.

“Salilwela ilizwe leli, pho masithengisa inkuni yini embi ngalokho? Sifuna ukuphila sibuye siphandele imuli zethu. Lani liyazi ukuthi bekomile nyakenye,” kutsho lowo.

Uthe ibonda eligcwala imota enkulu lihamba ngemali engange R350, kukanti umyaba uthengiswa nge $60. Ukingston Chitotombe, owalabo ababona ngezemvelo, abe Environmental Management Agency kulesi sabelo, uthe bayakwazi lokhu okwenzakalayo.

“Sisebenza labanye abathinteka kakhulu kulokhu ukuze sikwenqabele, kubalisela lengatsha zikahulumende wezabelo lamapholisa. Sesike sabamba umhlangano lalabo kunye labalimi ukuze sibazise ngengozi ekhona uma beqhubeka bebhidliza umhlaba kanje,” kutsho u Chitotombe.

Ukuswelakala kuka getsi sokukhuphule ukufunakala kwezinye indlela zokuphemba umlilo. Abe Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution kuviki edluleyo bamemezele ukuthi ugetsi usezo citshwa okwamahola alitshumi lasitshiyangalo mbili izwe lonke.

Post published in: News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *