Do you think the war veterans can save us from greedy politicians?

Ndianiko uyu wandisingazivi? Mupengo, Mpengo, Mbengo, Mupengi? Im serious anonzi ani uye anoita nezvei. warvets cnt go bck musango. Ndizvo vanoita kana vadhakwa nebanje nekachasu vanhu ava. Pachinesango papi ipapa rinovanda tudhara twapera basa kudai. - Frederick Moyo

 Frederick Moyo
Frederick Moyo

Its so hard they cant help the situation. But because they needed to say something, they talked like they were charged to change things. The vendors should only know that its more of a political propaganding than the true meaning of the statement. – Jacob Chifire

Imi imi imbwa inoruma hai swero gwauta. – Boora Moyo

Zvimwe hazvibvnwi iwe kkkkkkkkkkkkk. – Herbert Mtembo

Hameno ikokoooo isu tiri zii zvedu. – Francis Gumbu

Sango ripiko ravanoenda vanambwa avo. Havana kurwa hondo voga. – Allen Matuku

Zvekupenga izvo vakazvisunungura hapana wavakasunungura ende ndovakutoti shungurudza nekuti manikidza church yavo yatakabuda karekare vanoenda kusango ripi nekuchembera ikoko tibvireipo. – Lovemore Kureva

No makudo ndemamwe. – Collen Matanda

From what I know there are respected genuine vets who want reform then there are wannabe warlords who want to ravage & loot. – @ConorMWalsh

Post published in: Zimbabwe News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *